Lewensideaal

Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak; want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie (2 Petr. 1:10).

 

Wat sou jou grootste wens wees? As ware kind van die Here behoort jy elke keer wat jy struikel en sondig, so bitter spyt te kry, dat jy bo alles begeer om nooit te sondig nie. Daarby veroorsaak elke struikeling dat jy begin twyfel of jy regtig ’n kind van die Here is, want ’n ware kind van die Here doen nie sulke dinge nie! Al hierdie verwyte en twyfel kan oorkom word deur ’n lewe van toewyding en gehoorsaamheid aan die Here. Deur jou geloof te beoefen in woorde en dade, sal dit groei en versterk word en sal die sekerheid oor jou roeping en verkiesing deur God al sterker word. Maar die belangrikste gevolg daarvan is dat jy nie net al minder struikel nie, maar ook elke keer wat jy wel struikel deur berou en belydenis in die Naam van Jesus Christus vergifnis ontvang om dan nie verder daaroor te wroeg nie. Jou lewensideaal om ’n absolute gehoorsame kind van die Here te wees en om verlos te word van verwyte en twyfel, kan bereik word. Nie deurdat jy nooit weer gaan sondig nie – dit sal helaas altyd deel bly van mens-wees in hierdie lewe – maar dat die teleurstelling en die gevoel van mislukking in jou eie oë kan verdwyn. Die gevolg is dus ’n lewe van rustige sekerheid oor jou ewige bestemming by die Here – ’n lewe wat jouself en ander net nog meer gaan oortuig van die genade van die Here.

 

Ag, hoe begeer ek tog nie om U nooit teleur te stel nie, Here. Lei my deur u Gees om u wil in alles te soek en doen. Dankie vir die volkome vryspraak wat ek in die Naam van u Seun, Jesus Christus kan ontvang. Amen.