Staat beoog ystergreep op onderwys

Daar bestaan ernstige voorbehoude by onderwyskundiges oor die lisensies wat waarskynlik in die toekoms aan nuwe onderwysers uitgereik kan word ingevolge waarvan hulle as volwaardig geregistreerde onderwysers sal kan werk. Van hulle meen dat die ANC-regering stadig maar baie seker sy greep op onderwys wil verstewig.

 

Indien die departement van basiese onderwys se bedoeling met die voorstel hieromtrent reg verstaan en geïnterpreteer word, sal dit beteken dat die opleidingstydperk van ‘n onderwys met ‘n verdere drie jaar verleng word. Sodoende kan dit tot sewe jaar neem om volle registrasie as ‘n onderwys te bekom.

 

Onderwysers moet by buitendien by die Suid-Afrikaanse Raad vir Opvoeders (SARO) geregistreer wees om onderwys te kan gee. Dit wil egter voorkom asof die departement beoog om nuwe onderwysers deur middel van SARO voorwaardelik te laat registreer. Na ‘n sogenaamde professionele ontwikkelingsprogram vir onderwysers oor ‘n tydperk van drie jaar sal volwaardige registrasie eers toegestaan word.

 

Kritiek teen die beoogde plan is dat daar eerder na die standaard van onderwysopleiding gekyk moet word. Nog ‘n beswaar is dat die staat uiteindelik die hef sodanig in die hand kan hê met die uitreiking van lisensies aan onderwysers dat dit tot magsmisbruik kan lei.

 

Vakbonde is ook hewig teen die beoogde plan gekant en wys onder andere daarop dat daar glad nie ‘n behoorlike ontwikkelingsprogram vir onderwysers in Suid-Afrika, soos in Amerika, beskikbaar is nie.

 

Onderwysers wat reeds in die praktyk is en by SARO geregistreer is om te kan praktiseer, moet sogenaamde punte oor ‘n periode van drie jaar verdien deur bewys te lewer van alles wat gedoen is om ‘n professionele ontwikkelingsportefeulje saam te stel.