Naasbestaan van volke

Dit is onteenseglik bevestig dat twee of meer volke nie in ‘n gemengde gemeenskap in vrede kan saamleef nie. Kyk wat gebeur nou weer tussen die Vendas en Tsongas in Noord-Transvaal wat nie by mekaar ingelyf wil word nie.

Om vas te klou aan ‘n foutiewe siening, is kortsigtig en hardkoppig. In 1994 was ‘n gemengde regering van nasionale eenheid in Suid-Afrika ‘n mislukking. Saamleef is net moontlik as ‘n gemeenskap (volk) dieselfde beginsels, taal, sienswyses en doelwitte nastreef. Die vreedsaamste oplossing as volke naas mekaar bestaan, is waar elkeen sy eie sake sonder inmenging van die ander op ‘n beskaafde wyse kan hanteer. Die voordele hieraan verbonde is onder meer:

Eie grondgebied bied aan elke volk die geleentheid om hul eie bestuurstrukture vir hulself te skep en elkeen kan in byeenkomste, vergaderings, staatskantore, hofsake, kerke, sportsoorte, en so meer hulself in hulle eie taal uitdruk en hulle eie reëlings tref. Dit sluit in eie onderwysers, predikante, landdroste en regters, waar werklike en regverdige demokrasie maklik toegepas kan word. Elke volk regeer homself.

Wat hieruit voortvloei is die uitskakel van botsing tussen kulture, gelowe, huistale, openbare tale, watter skool die kinders moet besoek, en die taal van onderrig. Wat geskiedenis betref, het elke volk ‘n eie siening oor gebeure in die verlede. Dieselfde gebeure word anders beskou en die een volk sal sy kant van ‘n saak verskillend aan sy nageslag oordra soos wie of wat ‘n oorlog laat ontketen het. Waar gelyke erkenning aan elke volk gegee word, is hulle met reg trots op wat hulle eie is. Sodanige reëlings laat vryheid van denke toe, is menslik en billik.

Kyk hoe beproefd dit in Europa is waar Duitsland, Nederland, Begië, Frankryk, Switserland, Italië en Oostenryk hulself regeer. Hierdie volke (state) is saam heelwat kleiner in oppervlakte as Suid-Afrika, digter bevolk en leef rustig teenoor mekaar. Vra maar aan ‘n Nederlander of hy dit sal aanvaar as Nederland en Duitsland ‘n gesamentlike regering vorm. Met ‘n verhouding van ongeveer 1 teen 5 sal Duitsland die meerderheidstem hê. Weer word verwys na Lesotho, Swaziland en Botswana waar elke volk homself regeer. Daardie suksesresepte kan net so op Suid-Afrika toegepas word.

Elke volk het verantwoordelikhede wat hy moet nakom om gelyke erkenning in afsonderlike grondgebiede te laat slaag. Gee erkenning aan die bestaan van veelvolkigheid en minderheidsregte. Aanvaar die beginsel van eie gemeenskappe as fundamenteel vir gelukkige sosiale omstandighede. Aanvaar moedertaalonderrig as noodsaaklik binne volksverband, kultuur en volksuitdrukkings. Strewe na vreedsame wedersydse respek vir mekaar se tradisies en oogmerke. Verwerp verdeling van mag tussen volke omdat dit voortdurend tot ernstige twispunte lei.

Dit gebeur gereeld dat een volk ‘n ander kan bystaan wanneer daar ‘n probleem opduik soos dat bepaalde produkte tot almal se voordeel uitgeruil kan word. Soms kan ‘n sprinkaan- of ander plaag tussen naburige lande uitbreek en kan gesamentlike optrede redding bring. In afsonderlikheid steun ons mekaar makliker.

Johan Dorfling