Belangrikheid van Geloftes

Jan van Riebeeck het twee jaar na sy aankoms in die Kaap op 6 April 1654 ‘n gelofte afgelê om  “desen dagh, den 6en April wesende, tot Godes eer met dancksegginghen te vieren ende voor altijt tot een vastblijvende danck ende bededagh in te stellen, ten einde daer bij des Heeren weldaeden, aen ons bewesen, bij ons naecomelingen noijt vergeten, maer altijt tot Godes eere ter gedachtenisse in memorie gehouden moge worden.”

‘n Volk met ‘n eie taal, beginsels, lewensbeskouing, denk- en lewenswyse het tot stand gekom.

Nuwe inwoners het hulle daarby aangepas en daaruit het die Afrikanervolk ontstaan. Jan van Riebeeck was die vader en stigter van die nuwe volk. Dit was doodnatuurlik dat alle nuwe inwoners wat hulle hierna in die Kaap gevestig het, dit so aanvaar het.

Met ander woorde, die ganse Afrikanervolk is aan hierdie gelofte van Jan van Riebeeck gebonde met die verantwoordelikheid om dit na te kom. Dit is ook so deur die Voortrekkers en ander Afrikaners wat na ander dele van Suid-Afrika verhuis het, oorgedra.

Prediker 5:3 – As jy ‘n gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwase nie. Betaal wat jy belowe het. (Ook elders in die Bybel).

Nog ‘n gelofte is later jare deur die Voortrekkers onder bevel van Andries Pretorius afgelê. Dit lui soos volg:

Die Gelofte van 1838

Hier staan ons voor die Heilige God van hemel en aarde om ‘n gelofte aan Hom te doen dat, as Hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as ‘n dankdag soos ‘n Sabbat sal deurbring, en dat ons ‘n huis tot Sy eer sal oprig waar dit Hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van Sy Naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan Hom te gee.

Ons weet dat God se roem en eer deur die hele wêreld weerklink het omdat Hy vir die oorwinning gesorg het.

Die Voortrekkers het Andries Pretorius onvoorwaardelik vertrou en tot op die letter saamgewerk. Maar Andries Pretorius is nie alleen vertrou nie, hulle vertroue was grotendeels op die Here soos bewys deurdat hulle die gelofte elke dag afgelê het.

Dit bind alle Afrikaners soos verduidelik deur ds Mossie van den Berg, prof Adriaan Pont, prof VE d’Assonville, prof J P Oberholzer prof Ben Engelbrecht, dr J M G Storm, ds H J Botes en ander. Daaroor kan geen twyfel bestaan nie, selfs nie by volksgenote wat afsydig teenoor hulle volk staan nie.

Die genoemde wyse here en nog ander is immers die denkers wat onvoorwaardelik geglo kan word.

Vervolgens word beplan om te verduidelik van watter waarde die gelofte van die Voortrekkers vir die Natallers, Vrystaters en Oos- en Wes-Kapenaars was en hoekom alle volksgenote aan die Gelofte van 1838 gebonde is.

Johan Dorfling