Verbond van hoop

Lees: Gén. 6:13 – 22; Gén. 9:8 – 16

Vrese en onsekerheid oor die toekoms pas nie by gelowiges nie. Op grond van God se beloftes van bewaring kan ons rus in die wete dat Hy ewig by ons is. Calvyn sê: “Dit is veral noodsaaklik dat die gelowiges deur die Woord van God versterk word, sodat hulle nie moedeloos word midde-in hul lewensgang nie; met die doel dat hulle beslis verseker kan wees dat hulle nie in die wind slaan nie … maar dat hulle, terwyl hulle hul die beloftes van God toe-eien en verseker kan wees van sukses en God wat hulle roep, kan volg”. (Kommentaar op Gén. 6:18.)

’n Verbond belowe

Telkens wanneer God ’n verbond met iemand sluit, maak Hy bepaalde ondernemings en stel Hy sekere eise. Die basiese onderneming van sy kant af is ge-woonlik dat Hy sal bewaar. Die eis: gehoorsaamheid. Lees Gén. 6:18 en Gén. 9:11.

Christus vervul alle beloftes

Al die beloftes van die Ou Testament is in en deur Christus vervul (Jes. 421 – 7; 49:8 – 13). Daarmee word die ou verbond afgesluit en die nuwe verbond van genade gesluit.

Verbond van hoop

Die ewige verbond van hoop

Omdat Jesus Christus vir ons die ewige lewe verwerf het en belowe het dat Hy weer kom op die wolke, weet ons dat hierdie verbond ewig is (Kol. 1:1 – 8; Tit. 2:11 – 14). Omdat die kinders van die Here Hom verwag, leef ons in hoop en verwagting op die komende saligheid en vrees ons nie die toekoms nie. Hy is getrou! Gelowiges pak derhalwe die nuwe jaar sonder vrees aan – eerder met opgewondenheid en afwagting om te sien hoedat die Here ons in hierdie jaar gaan lei en bewaar. En steeds sien ons met ons geestesoog die aanbreek van die volkome saligheid.

Gebed: Almagtige God, bewaar en seën ons in die nuwe jaar. Amen.