Een sonde regverdig gewoonlik iets erger

Twee predikante van die Presbiteriaanse kerk is vrygespreek op klagte van wangedrag.

Eerwaarde Martin Young en professor Hansie Wolmarans is vrygespreek nadat bevind is dat, alhoewel die kerkverband se beskouing van ´n huwelik ´n verbintenis is tussen “… een man en een vrou onder God vir die res van hul lewe …”, hierdie standpunt nie die voltrekking van gay huwelike uitdruklik verbied nie.

In verdere betoë is onder andere aangevoer dat die kerk wel geskeides in die huwelik bevestig, sonder tugstappe teen die huweliksbevestigers.

Daar is verder verwys dat die kerk diskriminasie (op grond van seksuele oriëntasie) as sonde beskou en dat kerkleiers ingevolge vorige besluite ondersteunend behoort op te tree teenoor gay mense.

Nadat die tug-verhoor se lede drie-drie verdeeld was, het voorsitter Robin Twaddle in daardie hoedanigheid ten gunste van die aangeklaagdes besluit en is hulle vrygespreek.