Die Vryburger Kinderfonds

Gedurende Augustus 2014 tydens die kongres van die Calvinistiese Alliansie is Die Vryburger Kinderfonds gestig. Die nodige grondwet is deur prokureurs opgestel en tydens die Augustus 2015 kongres aanvaar en goedgekeur. Die prokureurs is in die proses om die fonds te registreer maar dit is aan almal bekend hoe lank so ‘n registrasie kan neem ten einde ‘n registrasienommer te verkry. Intussen kan daar nie op die owerheid gewag word nie en die fonds kan tot stand kom deurmiddel van finansiële bydrae.

Wat is die doel van die fonds? Die doel van die fonds is om die behoeftige kinders van ons volk finansieël behulpsaam te wees sodat hulle ook die nodige skoolopleiding kan ondergaan om hulle te bekwaam vir die toekoms. ‘n Bestuur is vir die fonds gekies en hulle is verantwoordelik vir die verspreiding van die fondse. ‘n Behoorlik voltooide aansoek met motivering sal ingedien moet word en die nodige toekenning sal dan plaasvind.

Daar is reeds fondse inbetaal maar daar sal gemerk word dat volgens die meegaande barometer dit beperk is en derhalwe nie na wense aangewend kan word nie. Hiermee word daar ‘n beroep gedoen op volksgenote om behulpsaam te wees en by te dra tot Die Vryburger Kinderfonds. Lidmate van die onderskeie kerke word ook gevra om behulpsaam te wees. Daar word ‘n beroep gedoen op kerke om gedurende November en Desember een kollekte tydens ‘n erediens, aan die fonds te skenk.

Kinderfonds

Lesers kan behulpsaam wees in die verband deur hierdie verdienstelike saak aan u kerkraad oor te dra. Byvoorbaat word u van harte bedank vir u bydrae aan hierdie verdienstelike saak. In die toekoms sal daar weekliks verslag gedoen word in Die Vryburger oor die vordering van die fonds.

Die Bankbesonderhede is soos volg:

Rekening: Oranjekas Spaar en Krediet Koöp
Bank: Standard Bank
Tipe rekening: Tjek
Rekeningnr: 27 124 0490
Takkode: 01 05 45 (Silverton)
Verwysing: U naam en van of naam van die instansie wat skenking doen

Faks inbetaalstrokie na: 0865 369 953