Toekoms-perspektief – ´n Volk red homself: Oranjekas Spaar en Krediet

"Waar 1938 bekend sal staan as die jaar van geesdriftige en saambindende volksfeeste ter huldiging van die voorgeslag, moet 1939 staan as die jaar van ‘n selfreddende volksdaad wat sal getuig van die gesonde ondernemingskrag van ons volk in belang van sy ekonomiese selfstandigheid. Dit moet ‘n volksdaad word wat alle vorige pogings van selfredding van ons ekonomiese knegskap, soos dit in die steeds toenemende armblankedom geopenbaar word, sal inlui."

In 1939 het die Eerste Ekonomiese Volkskongres plaasgevind met 757 afgevaardigdes wat uitgeloop het op die mobilisering van die Afrikaner se kapitaal en kundigheid in die vestiging van ondernemings wat ‘n groot bydrae tot die land se ekonomie gelewer het.

Baie van wat voor en na die Reddingsdaadbond tot stand gebring is, is weggegee, vernietig en die laaste bouvalle stort tans sigbaar om ons ineen.

Maar met dieselfde daadkrag en geloof as die Reddingsdaadbond van 1939, is in 2008 ´n volkseie bank, uit en vir ons volk, tot stand gebring.

Oranjekas Spaar- en Krediet Koöperatief.

Met reg genoem die hoeksteen van die Oranje-projekte, wat in kort ten doel het om ´n dinamiese, volkseie ekonomie op gesonde finansiële beginsels te grond.

Om die organe van die volksekonomie te verskans teen woekeraars en vreemde invloede is op die koöperatiewe struktuur besluit, wat lidmaatskap eendersyds duidelik omskryf, en elke aandeelhouer, groot en klein, gelyke geleentheid op deelname en besluitneming bied.

Dit is noodsaaklik om die plundering, wat deur de-mutualisering en maatskappy-strukture van ons eertydse finansierings-voertuie, in die 1990’s bewerkstellig is, teen te werk.

Waarom ´n volkseie bank?

Primêr om die kapitaalkrag van ons volk weer te mobiliseer in belang van ons volk.  Op die vryheidspad word die ekonomiese sy verontgsaam tot skade van die vryheidsideaal.

Veral in hierdie modern eeu waar meeste van ons volk geslagte reeds op werk in die handel-, nywerheid- en dienste sektor moet staatmaak, moet ons ook ekonomies vry en selfversorgend wees om staatkundige vryheid tot sy reg te laat kom.

Struikelblokke uit owerheidsweë en ander uitdagings ten spyt is ons volkseie bank kapitaalkragtig, dinamies en toenemend ´n huishoudelike naam.

Omdat elke rekeninghouer ook aandele in Oranjekas moet opneem, bou ons in wese die bank vir die volk, uit die volk: want waarin jy belang het, koester jy.

Die bank volg ook goeie, verantwoordelike praktyke en vermy die slaggate wat ander kleiner rolspelers al duur te staan gekom het.  Dit spruit tot groot mate uit vernuf, maar ook uit ons volk se kernwaardes, soos dit by volkseie instellings hoort.

Daar is reeds in die filiaal Kasfin groei in die sake-basis van Oranjekas.  Mediese versekering en ander dienste word in die vooruitsig gestel en elkeen van hierdie sal op dieselfde volkseie grondslag gevestig word, om te ontwikkel na koöperatiewe strukture in eie reg.

Met die geloofsoog op ons toekoms en die daadkrag van ons herkoms, glo en vertrou ons op sukses.  Uiteindelik vertrou ons die geheel van ons volksekonomie groter en sterker daar uit sal sien as die samestellende strukture.

Word vandag deel van die ware oplossing op die pad na volksvryheid. Die oplossing wat nie steun op slagspreuke en korttermyn gewin nie, maar soos die wa-trekke van ouds koers hou, met daadkrag vooruit beur en tasbare, standhoudende oplossings bied vir die volk. Trots om ons eie mense uit ons eie bronne, met ons eie strukture van diens te wees.

Besoek gerus Oranjekas wanneer u in Pretoria is, of kom loer in by www.oranjekas.co.za  of skakel 0860 104 297.