Nuusbreker – ANC wil Boere-Afrikaner Volksraad opponeer

Die Boere-Afrikanervolksraad het op 6 Mei 2014 kennisgewings op die President van die RSA en die Minister van Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling bedien om hulle te verwittig dat die Volksraad voornemens is om by die Hooggeregshof van Suid-Afrika (Gauteng Afdeling, Pretoria) aansoek te doen vir ‘n hofbevel om die Regering te beveel om die Volksraad skriftelik mee te deel of die Regering bereid is om met die Volksraad in onderhandeling te tree oor die implementering van die konsep van territoriale selfbeskikking vir die Boere-Afrikanervolk al dan nie, en om, indien hulle nie daartoe bereid sou wees nie, die redes daarvoor te verskaf.

Dié stap het gevolg nadat die Regering oor ‘n tydperk van meer as twee jaar volhardend geweier het om op die Volksraad se vertoë oor die aangeleentheid te reageer.

Beide bogenoemde Respondente het op 28 Mei, twee ure voor die verstryking van die periode waarbinne hulle kragtens die hofreëls daarop moes antwoord, ‘n Kennisgewing by die Volksraad se regsverteenwoordiger afgelewer waarin hulle meedeel dat hulle die Volksraad se Aansoek in die Hof wil teenstaan. Dit beteken dat die Regering nou binne die volgende 15 werksdae, dit wil sê  nie later nie as 19 Junie 2014, stukke moet aflewer waarin hulle die basis van hulle opponering uiteensit.

Die Volksraad is deur sy kiesers opgedra om ons volk se stryd om selfbeskikking in die howe en tot in die toepaslike internasionale forums te voer. Die onderhawige aansoek is ‘n noodsaaklike stap op die pad daarheen.

Volksgenote word opgeroep om hulle steun aan die Volksraad te betuig deur as kiesers op die VVK se kieserslys te registreer en finansieel by te dra tot die bestryding van die koste van hierdie saak.

Andries Breytenbach
Voorsitter