Wes-Kaap wil onderwys verbeter

In die Wes-Kaap word daar tans gepoog om die geloofwaardigheid van die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen te verbeter. Onderwysers moet bevoegdheidstoetse aflê voordat hulle in aanmerking kan kom om as nasieners van die eindeksamen aangewys te word.

Die Wes-Kaapse minister van Onderwys, Donald Grant, het gesê dat onderwysers uit die Wes-Kaap reeds die afgelope drie jaar deelneem aan bevoegdheidstoetse om te bewys dat hulle die vakkennis het om as nasieners vir hierdie belangrike eksamen te kan optree.

Die Departement stel jaarliks meer as 3,200 onderwysers aan om hierdie taak te verrig. Uit hierdie onderwysers word dan slegs diegene gekies wat deeglik onderlê is in die  vakinhoud om dan verder opgelei te word as nasieners vir ‘n betrokke jaar.

Die bevoegdheidstoetse evalueer die onderwysers wat aansoek doen om dié toetse af te lê ten opsigte van hulle inhoudelike kennis van die vak; hulle vermoë om die vakkennis toe te pas asook hulle vaardigheid met betrekking tot hulle merkvermoë van die verskillende gehalte antwoordstelle.

Grant sê die mikpunt is die hoogste moontlike standaard van nasien in die eindeksamen asook die versekering dat die nasieners bevoeg en ervare is in elke vakgebied.  

Vakke wat hier ter sprake is, is onder andere Engels (huistaal); Aardrykskunde; Geskiedenis; Rekeningkunde; Wiskunde; Besigheidsstudies; Lewenswetenskappe; Fisiese wetenskappe; Ekonomie en Wiskundige geletterdheid.