Onderwys – Waarheen gaan ek met my kind? (deel 5)

Geskiedenis en breinspoeling

In ’n standaardiseringsvraestel (2008?) van die staat word die volgende vrae aan leerlinge gestel:

3.3 Watter bevolkingsgroep het die minste geld vir onderwys tussen 1950 en 1980 ontvang?
3.4 Kinders word gevra om ‘n tabel te teken waarin gewys word hoeveel geld aan wit onderwys en hoeveel aan swart onderwys spandeer is.

3.6 Verbeel jou dat jy ‘n leerder aan ‘n skool in Soweto gedurende die 1960’s is. Hoe sou ongelyke besteding aan onderwys jou beïnvloed het? Lys VIER punte.
Vraag 4 se opskrif is "Gedagtes aan Steve Biko".

Die kinders word gevra om ‘n plakkaat te maak wat ‘n Steve Biko uitstalling by die Apartheidsmuseum adverteer. Die kriteria is o.m.: "Hoe suksesvol jy die gedagtenis van Steve Biko en sy idees en ideale vasgevang en oorgedra het."

 

Kan u sien wat die onderliggende doelstelling met hierdie vrae is? Die regering wil ’n misplaaste skuldgevoel by u kind kweek oor wat in die verlede gebeur het. Dit is misplaas omdat die werklike agtergrond van die gebeure nie vir hulle vertel word nie.

 

Seksonderrig

In ’n graad 7 Lewensoriënteringhandboek wat algemeen deur skole in ons omgewing gebruik word, word die kinders geleer hoe om te voorkom dat ’n meisie swanger word. Wat meer is, een van die maniere wat hulle dan geleer word, is onttrekking. Teenoor “intercourse” noem hulle dit “outercourse”.

As kinders op hierdie jong ouderdom al met leermateriaal met seksuele inhoud gekonfronteer word, is dit geen wonder dat die grootste verbruikers van pornografie tussen die ouderdomme van 13 tot 17 jaar is nie.

Verder word kinders, jou kinders,  nie geleer dat dit sonde is om voor die huwelik seksueel aktief te wees nie, maar hoe om veilig te wees. Elke ouer wat die Here lief het, mag tog nie sy/haar kind blootstel aan ’n onderwyssisteem waar die waardes en die beginsels van die Woord van die Here vertrap word nie.

Die vraag is of dit verantwoordelik is voor die Here om jou verbondskind hieraan bloot te stel? In Amerika en hier plaaslik is die resultate van seksonderrig op ’n jong ouderdom dieselfde, nl. Kinders raak op ’n baie jong ouderdom seksueel aktief. In Suid-Afrika is meer as 60% van hoërskoolkinders seksueel aktief.

Jy kan tog nie jou kind in ’n hok met slange sit en sê: Pas op dat jy nie gepik word nie! Dit is nie die kind se verantwoordelikheid om nie gepik te word nie. Dit is jou verantwoordelikheid om hom/haar nie in die hok te laat beland nie.

 

Evolusie

Makro evolusie, dit is die idee dat lewe progressief vanaf nie-lewende materie tot by die mens opwaarts ontwikkel het, vorm die grondslag van die Suid-Afrikaanse onderwys. 

Die Bybelse skeppingsleer word as fabel of storie aan die kinders voorgehou en die teorie van die evolusie, want dit kan nie bewys word nie, word aan jou kind as die waarheid geleer. U mag dalk dink dat hierdie saak nie so belangrik is dat ek my kind in ’n Christelike skool moet plaas nie.

Sien u dit dan nie?

Dit ontken die Godheid van God.

Dit ontken die gesag van die Skrif.

Die aanslag is groot

Daar is natuurlik nog baie ander sake wat ons hier kan lys, maar ek oordeel dat hierdie genoeg is dat u onder die indruk kan kom van die doelstelling van die onderwys van die staat. Die staat se oogmerk is om jou kind se hart te roof. Hulle wil nie van jou kind ’n goeie gereformeerde landsburger maak nie. Hulle stel nie belang dat sy haar eie identiteit behou en lief is vir haar God en haar volk nie. Die staat se doel is om jou kind los te maak van sy God en sy volk. Hulle wil identiteitslose burgers hê wat in alles van die staat afhanklik is. Hulle wil jongmense hê wat aan niks en niemand verbonde is nie. Hulle soek useful idiots.  

Wat besef moet word, is dat die Afrikaner by ’n kruispad in sy voortbestaan gekom het. Reg deur die wêreld word dit erken dat onderwys een van die mees kragtige middels is om kinders van hulle voorgeslagte te vervreem en identiteitsloos te maak. Wanneer die kinders van ’n volk van kleins af blootgestel word aan ’n onderwysstelsel wat direk in konfrontasie staan met dít wat in die bepaalde volk se kerke en huise geleer word, is dit bykans onmoontlik om die volk se eie taal, kultuur en godsdiens by daardie kinders geliefd te maak. Ouers beleef hoedat hulle kinders van hul vervreem raak aangesien hulle elke dag gevoer word met die vreemde ideologieë van ’n nie-Christelike onderwysstelsel.

Die realiteit is dat ouers en die kerk nie genoeg tyd per dag tot hulle beskikking het om die vreemde lewensbeskouing waaraan hulle kinders blootgestel word te absorbeer nie. Ons kinders word vir ses of sewe ure per dag, vyf dae van die week, blootgestel aan ’n ideologies-gedrewe onderwysstelsel, daarteenoor het ouers miskien een tot twee ure per dag om ideologie te vervang met Christelike waardes.

U moet verstaan: Die aanslag teen u en u kind manifesteer in die onderwys deur middel van ’n aanslag teen die Verbond en alles wat daarmee saamgaan. Die gesag van die Skrif –die Verbondswoord, die Godheid van ons Vader – die Verbondsgod en die gesag van die Verbondsouer word bevraagteken en afgebreek.

Hoor wat sê die Here Jesus oor hierdie saak:

’n Blinde kan tog nie ‘n blinde lei nie! Sal hulle nie altwee in die sloot val nie?  ’n Leerling is nie bo sy meester nie; maar elkeen wat volleerd is, sal soos sy meester wees (Luk. 6:39-40).

Jy kan nie die opvoeding van jou kinders oorlaat aan ’n staat wat geestelik blind is nie. Deur die onderwys maak jy dissipels. Die leerling word gaandeweg soos sy leermeester, wat beteken dat die kind gaandeweg die dinge wat die staat hom leer gaan begin leef.

Sommige ouers redeneer dat hulle genoeg aandag aan die Christelike onderrig by die huis gee en daarom kan hulle kinders maar die staatskole bywoon.

As ons ná al die inligting wat ons ontvang het só redeneer, is ons nie dan maar weer terug by die stelling daar in die begin nie? Is so ’n redenasie nie maar net nog ’n bewys daarvan dat ons werklik nie deur Christus gegryp is nie en bereid is om met die wêreld saam te leef en ons kinders só te leer?