Onderwys – Waarheen gaan ek met my kind? (deel 4)

Staatskool onderwys – Die gevaar vir ’n onmondige kind/

Om te verstaan waarom daar gevare in ’n bepaalde stelsel van onderwys kan wees, moet ons eers verstaan wat onderwys werklik behels.

Onderwys handel primêr oor die oordrag van ’n wêreldbeskouing. Dit handel nie in die eerste instansie met die oordrag van kennis nie. Juis daarom bestaan daar nie iets soos neutrale onderwys nie. Daar is altyd ’n vertrekpunt vanwaaruit die onderwys aan die kind gebring word. Onderwys vorm. Onderwys vestig waardes. Onderwys is identiteitvormend. Onderwys bou of breek ’n volk.

Die Bybel sê dit duidelik in Spr. 22:6: Oefen die seun volgens die eis van sy weg; dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie.

Dit is uiters belangrik om te verstaan dat terwyl my kind op skool is, kan hy nog nie self onderskei tussen die waarheid en die leuen nie. Dit is nie moontlik dat sy vanaf haar eerste skooldag so toegerus is met die geloofswapens dat sy nie die leuens van die wêreld sal glo nie. As ons dít verstaan, sal ons verstaan waarom Marx die onderwys in die hande van die staat wil hê. Dan kan jy die kinders breinspoel; dan is die volk syne.

Juis daarom is dit my verantwoordelikheid om my onmondige kind teen ’n nie-Christelike onderwysbestel te beskerm.

Die vraag is nou:

Kan ek my kind aan die staat toevertrou?

Geen ouer kan hierdie vraag antwoord sonder die regte inligting tot sy beskikking nie. Daarom wil ek u ’n klein kykie gee van wat vandag in die staatskole geleer word. U verantwoordelikheid voor die Here is om hierdie inligting te weeg en aan die Bybel te toets. Toets dit veral aan die belofte wat u voor die Here gemaak het en vra uself: Is dit tot eer van die Here? Mag ek my kind hieraan blootstel?

Hou ingedagte wat die Bybel leer: Maak julle nie gewend aan die weg van die heidene nie (Jer. 10:2a).

 

Godsdiens

Die Onder-Minister van Onderwys (mnr. Smangaliso Mkhatshwa) het in Julie 1997 by ’n kongres by UNISA dit duidelik gestel dat religieuse en spirituele ontwikkeling ’n wesenlike deel van die Nuwe Kurrikulum vorm. Dit is in al die vakke/leerareas ingewerk en dit moet op so ’n manier in klaskameraktiwiteite geïntegreer word dat alle religieë as ewe deugdig aan kinders voorgehou word. Skole mag nie langer uitkomste beperk tot die Christengeloof nie. Gelykheid van alle religieë, wêreldbeskouinge en kulture word dus nagestreef.

In die vak Lewensoriëntering vergestalt dit só:

In die Graad 4 Lewensoriënteringhandboek, deur Coe, Haden en Raubenheimer, moet kinders kennis dra van die Afrika-geloof waar voorvaders, die geeste van dooies, opgeroep word om saam fees te vier. Die voorvaders se hulp word gevra (bladsy 55).

Dis uit ’n Christelike hoek gesien suiwer afgodediens. Die Here verbied die oproep van afgestorwenes uitdruklik in Deut. 18:11 en noem sodanige praktyke gruwels. Hoe kan ’n Christenouer sy kind dan blootstel aan sodanige gebeure in die klas? 

In ’n boek Commemoration Days – a Guide to public holidays & religious days celebrated in South Africa, uitgegee in 2002 en in Lewensoriëntering gebruik, word daar ondermeer só met die Christelike godsdiens gehandel:

Op bladsy 168 moet die kinders die vraag beantwoord: Is dit reg om te probeer om mense tot jou godsdiens te bekeer?

Bladsy 180: Voer debat oor die moontlikheid van die opstanding van Jesus.

Bladsy 182: Hou ’n hofsaak waarin die dissipels aangekla word van leuens wat hulle oor Jesus vertel as sou Hy die Messias wees.

Seker die grootste doelstelling van die vak Lewensoriëntering is om die kinders te begelei om te aanvaar dat alle godsdienste gelyk is. Daar word moeite gedoen om aan te dui dat godsdienste baie in gemeen het en dat dit eintlik onnodig is om te dink dat jou godsdiens die enigste een is wat reg is. Jaar na jaar word die onderwerpe in Lewensoriëntering so uitgebou dat die kinderhart stelselmatig omvorm word tot op die punt waar Bybelse en heidense waarhede so met mekaar vermeng geraak het dat jou kind alle standvastigheid verloor.

Onthou nou, kinders kan nie onderskei nie en leer dit as die waarheid.

Navorsing in die VSA toon aan dat, as gevolg van die staatsonderwys, tot 80% van alle christenkinders wat in staatskole was, na hulle eerste jaar op universiteit kerklos raak. Hierdie is ’n geweldige belangrike stukkie inligting aangesien jou kind deel van die statistiek kan word as jy nie jou verantwoordelikheid nakom nie.