Balju’s moet eed aflê

Alle balju’s moet voortaan hulle onderwerp aan ’n gedragskode en ’n eed aflê waarin onderneem word om geen dienste te verrig by aangeleenthede waar hulle direk of indirek by betrokke is, of enige belang daarby het nie.

Suid-Afrika het waarskynlik minder as 500 geregistreerde balju’s en ’n vêrdere aantal moet geregistreer word om die enorme invorderings-taak te verrig.

Na wat beweer word, raak blankes al hoe meer onwillig om as balju te registreer weens die gevare in lokasies waar hulle die meeste werk moet verrig.

’n Deel van die eed is dat onderneem word om die publiek te bedien in die taal van hulle keuse. Hulle moet ook toesien dat Trustfondse sonder vertragings uitbetaal word waar dit van toepassing is.

Die nuwe reëling is deur die Departement van Justisie ingebring, en alle voornemende balju’s moet vanaf 1 Maart die eed aflê en gehoorsaam.

Die Departement is hard besig om die bedryf te “transformeer” aangesien die 2009 ouditverslag aangedui het dat 76% van alle balju’s blank is.

Van die 18 nuwe balju’s wat pas aangestel is, is 11 swart, twee bruin en twee Indiërs.