Geskiedenis van Majubadag

ʼn Kort geskiedkundige oorsig oor die datum 27 Februarie 1881.

GouwvermentInleiding:  Die aanloop hiertoe begin reeds, toe die wêreld se rykste minerale skatte op die grondgebied ontdek was, wat ons Vader in die hemel aan die Boerevolk gegee het.  Nadat Kimberley se diamante in 1871 van die Oranje Vrijstaat geroof en die grondgebied aan die Kaap-kolonie oorgedra was, is daar ook goud in Oos-Transvaal ontdek en toe het die Joodse bankiers die Britse Imperialiste oortuig om al die grond waarvoor die Voortrekkers met bloed betaal het, gedurende 1877 in te palm. 

Voor die uitbreek van die Eerste Vryheids­oorlog, het die Boerevolk op Paardekraal byeengekom en op 16 Desember 1880 het hulle die Bloedrivier Gelofte herbevestig en ter selfde tyd voor hulle Almagtige Vader, eendrag en trou aan mekaar gesweer, en ook ʼn groot klipstapel opgerig om as getuienis van hul vaste geloof, vir hul nageslag te dien. 

Teksblokkie: Die besluit van die ZAR Volksraad, om Majubadag, 27 Februarie, tot openbare verootmoedigingsdag te verklaar, is as wet in die Staatskoerant geproklameer.Op Sondag 27 Februarie 1881 het ons Vader Sy Verbond met die Voortrekkers, aan hulle nageslag herbevestig, en op Majuba bewys dat, as ons op Hom alleen vertrou, Hy steeds ons vyande in ons hand sou gee.  Die Slag van Majuba was die grootste neerlaag in Groot Brittanje se militêre geskiedenis.  Op 31 Mei 1882 het die herstelde Volksraad van die ZAR toe bg. besluit geproklameer, om aan ons Vader die eer en erkenning daarvoor te gee en dit aan ons nageslag bekend te maak. 

Maar 18 jaar later sou die Boerevolk egter voor sy grootste toets te staan kom, want in 1886 is die wêreld se rykste goudrif aan die Witwatersrand ontdek.  Met soveel rykdom sou ons, onsself mos kon bewapen.  Maar ons oupas het toe in 1899 egter skandelik vergeet om ons afhanklikheid van ons Vader, weer op Paardekraal te herbevestig. 

Die Tweede Vryheidsoorlog moés vir Brittanje, ten alle koste die neerlaag van Majuba wreek.  Aangespoor en gerugsteun deur die Joodse-geldmag, versamel Engeland sy grootste en gewelddadigste krygsmag, wat die 19de eeu beleef het.  Drie maande voor die einde van daardie eeu, neem die oorlog ʼn aanvang en eindig met die voltrekking van een van die mees onverdedigbare internasionale misdade in die annale van die wêreldgeskiedenis, wat genl. Jan Smuts in sy boek “ʼn Eeu van Onreg”, as volg beskryf het:  “Hierdie is geen oorlog nie – dit is opsetlike kindermoord!”  In Junie 1901 gee lord Roberts toe selfs opdrag dat die klipstapel onder die Paardekraal monument verwyder moet word en onder die treinbrug by Vereeniging in die Vaalrivier gegooi word – sodat die getuienis van die Boerevolk se vertroue op hul Vader gedurende die Eerste Vryheids-oorlog, en Sy hand in die oorwinning op Majuba, vir hul nageslag verberg sou word.

Gedurende 1902 het die Engelse alle Boeregrond oorgeneem, maar die Jode sou die minerale rykdom in besit neem.  Met die Boere en ander volke nou saamgegooi in ʼn eenheidstaat, moes daar met ʼn nuwe nasiebou-proses begin word.  Die Britse Westminster-stelsel is ingevoer om d.m.v. party-politieke verdeeldheid die Boerevolk te oorheers.  ʼn Weldeurdagte naam nl. Afrikanernasie is vir dié nuwe nasie gekies, om versoening tussen Engelsman, Uitlander, verraaier, Kaapse-Afrikaner, Kaapse-Rebel en Boer te bewerkstellig. 

Ter selfde tyd moes die smaad van die Majuba-neerlaag in die vergetelheid gedwing word.  Bg. Volksraadsbesluit is deur die Britsgesinde Unie-regerings afgeskaf en is tot vandag toe, selfs deur Afrikaner Nasionaliste-regerings geïgnoreer.  In daardie proses is die Boerevolk deur sy Afrikaner “Broeders” mislei om nie hul verpligting na te kom, om de groote dingen wat ons Vader op dien dag aan het volk gedaan, in ere te hou nie.  Deur hierdie besluit te bly ignoreer, bly ons jeug oningelig oor die waarheid en verswyg ons die eer wat ons Vader in die hemel toekom.  Die Boerevolk mag nie verder hieroor swyg nie.

Die feite van hoe die Boerevolk beroof is, die barbaarse metodes waarmee ons voorge­slag in konsentrasiekampe gemartel en vermoor is, moét aan elke nuwe geslag Boere bekendgemaak word.  Ons het daardie oorlog nie op die slagveld verloor nie, maar in die konsentrasiekampe waar meerwaardige Engelse hul oorlog teen Boere-kinders en -vroue gevoer het.  Maar, die feite van ons voorouers se huiwering om 27 Februarie jaarliks as gedenkdag te hou, asook om in 1899 weer na Paardekraal op te trek en ons Gelofte met ons Vader te herbevestig, moet ook aan ons nageslag bekend gemaak word, en ons sal met woord en daad moet regstel, dit wat toe en sedertdien teenoor ons Vader verbrou was.

Onder Oom Hendrik se leiding het die Boerevolk ʼn eerste treë geneem om self verantwoordelikheid vir die bewaring van ons Kultuur-erfenis te neem.  Die HS van Blerk Stigting is in die lewe geroep om op die bewaring van ons Lektuur-erfenis te fokus.  Ons glo dat dit ook ʼn bousteen kan vorm van ʼn groter instansie wat homself sal toespits op die bewaring van die totale erfenis van die Boerevolk in Suid Afrika.

Om hierdie groot ideaal van Oom Hendrik van Blerk te help uitdra, het ons, ons verbind om bg. onreg teenoor ons Vader in die hemel te probeer regstel, en het die HS van Blerk Stigting, in samewerking met die Geloftevolk Koördineringskomitee, op 27 Februarie 2012 dmv. ʼn klipstapeling op Majuba, onsself verbind “om de groote dingen wat ons Vader op dien dag aan het volk gedaan,” jaarliks op 27 Februarie en op 16 Desember aan ons volk se nageslag voor te leef.  Hiermee nooi ons alle volksgenote om hulself met bg. ideaal te vereenselwig, en in die toekoms wanneer hulle Majuba gaan besoek, ook ʼn rots van hul eie grond af saam te neem, hul name daarop te skryf of te graveer, en dit by daardie klipstapel te voeg, as ʼn getuienis vir hul eie nageslag.

H.S. van Blerk Stigting.