Onafhanklike Hervormde gemeente – Bloemfontein

Daar het Sondag ‘n Onafhanklike Hervormde Gemeente in Bloemfontein tot stand gekom. 

Die Gemeente sal aansluiting soek by die Geloofsbond van Hervormde Gemeentes wat reeds bestaan uit 25 gemeentes wat hulle bande met die Ringsvergaderings en Algemene Kerkvergadering van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika verbreek het. 

Dit maak van die Bloemfontein gemeente die 2de gemeente in die Vrystaat wat voortaan onafhanklik gaan funksioneer nadat Gemeente Vrede hulleself vroeër onafhanklik verklaar het.

Intussen sal daar steeds ‘n Gemeente wees wat as NHKA Gemeente Bloemfontein-Wes sal funksioneer en deur die konsulent dr Johan Nel bedien sal word.

Hierdie is die uitvloeisel van ‘n Gemeentevergadering van die NHKA Gemeente Bloemfontein-Wes wat Sondag plaasgevind het onder voorsitterskap van die leraar ds Lewis Strauss.  83 belydende lidmate het die vergadering bygewoon.

‘n Voorstel van die Kerkraad dat die Gemeente haarself onafhanklik verklaar is gesekondeer en bespreek.

Ná insette van die administrateur van die Kerk, mnr Elmar Stuwig en die ringsvoorsitter dat so ‘n voorstel onkerkordelik sou wees het die voorsitter geantwoord dat ‘n gemeente volgens die Ordereël 4 van die Kerkorde ‘n selfstandig georganiseerde gemeenskap van gelowiges is en daarom self oor die handhawing van geloofsbande met ander gemeentes kan besluit. Die saak is gedebatteer.

Met ‘n meerderheid van stemme is besluit dat die voorstel nie tot stemming gebring sal word nie.

Daarop het Ds Strauss die vergadering meegedeel dat hy die vergadering verlaat en namens diegene wat saam met hom sou uitgaan  versoek dat hulle verder in die saal mag vergader. Die konsulent het die voorsitterskap oorgeneem en 40 lidmate het die vergadering verlaat.

Strauss het in sy gebed tydens die voorafgaande erediens gebid vir vrede tussen gelowiges van verskillende oortuigings en ook met die verduideliking van die aangeleentheid rondom die terugtrek van sy handtekening (van die staat van belydenis) gevra dat wat ookal gebeur die onderskeie partye mekaar altyd vriendelik sal groet en wedersyds respekteer.

Hy het bevestig dat dit is hoe hy dit ook sedert Sondag beleef.

Die onafhanklike gemeente het tydens die vergadering is die saal tot stand gekom. Die 4 ouderlinge en 3 diakens sal hul dienswerk onveranderd in die onafhanklike gemeente voorsit en Strauss het die skriftelike versekering van die Kuratorium van die Geloofsbond ontvang dat hy sonder die nodigheid van eksaminering en ordening onveranderd met sy ampswerk binne sy nuwe werkskring kan voortgaan.

Die onafhanklike gemeente sien haarself as die ware voortsetting van die NHKA soos hulle die Kerk geken het oa tot in 2006 toe die destydse voorsitter van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering teenoor ‘n afvaardiging van die WARC (later WCRC) verklaar het dat die Kerk moet verander.

Daardie veranderinge is besig om hulleself te voltrek soos blyk uit besluite geneem tydens die afgelope 70 AKV. Die onafhanklike gemeente beskou haarself as ‘n volkskerk wat sy werk as kerk onder die Afrikanervolk wil uitleef ook met die oog op die dringende behoefte aan sending- en evangelisasiewerk onder Afrikaners.

Strauss het beklemtoon dat dit is wat volkskerk vir hulle beteken en nie iets anders nie. Verder sal ‘n stigtelike erediensorde gehandhaaf word met sang uit die Liedboek van die kerk. Prediking sal Skrifgetrou wees en binne die raamwerk van die Belydenisskrifte.

Wat die hele proses aan die gang gesit is was die ordemosie gestel en aanvaar tydens die 70ste AKV waarteen Strauss sy teenstem aangeteken het voor hy die vergadering verlaat het. Die ordemosie het onder ander gestel dat ondertekenaars van die staat van belydenis nie die vergadering mag bywoon nie. Daarna het die Kerkraad twee inligtingsessies gereël: Onderskeidelik deur Dr Wim Dreyer (huidige voorsitter van die KAKV) en 3 doktore uit die geledere van die steedsHervormers. Dit het gedien ter voorbereiding van Sondag se vergadering.

Strauss het ivm eiendomme (wat hy volgens ‘n vorige koerantberig sou wou "kaap"), gesê dat die versoek gerig is dat die oorblywende NHKA Gemeente ‘n vreedsame verdeling van eiendom oorweeg.

Meer as 20 persent van die belydende lidmate van die ou gesamentlike gemeente het reeds aangedui dat hulle by die onafhanklike gemeente sal inskakel.

Die eerste Kerkraadsvergadering vind DV more-aand plaas en die eerste onafhanklike erediens in die Emmanuelkapel in Falckstraat.

Sodra ‘n vaste erediensplek gevind is sal dit geadverteer word.

Navrae kan gerig word aan ds Strauss by 079 655 9239 of [email protected]