Beleggingsbeskerming verontrus buiteland

Die nuwe Suid-Afrikaanse beskermende wetgewing op buitelandse beleggings skep ongemaklikheid vir buitelanders.

Die nuwe wetgewing ontneem buitelandse beleggers die opsie om hulle op internasionale howe te beroep in geval van ‘n dispuut en hulle sal voortaan slegs aan die Suid-Afrikaanse regsbank onderworpe wees. Die wetgewing wat vervang word kom nog uit die tydperk voor 1994.

Die Suid-Afrikaanse regime se minister van Handel en Nywerheid, Rob Davies, se versekerings dat buitelandse beleggings steeds veilig kan voel slaag nie daarin om ten volle te oortuig nie.

Buitelanders is ingelig en hulle is ten volle op hoogte oor die realiteit van Afrika, al is hulle uitsprake gewoonlik polities korrek.

Suid-Afrikaanse regsuitsprake was al die afgelope jare beskuldig van dubbele standaarde en die buiteland sal hiervan bewus wees. Regsadviseurs waarsku ook hulle kliënte dat sommige regters se uitsprake verrassings kan oplewer al lyk ‘n saak op die oog af ook hoe sterk.

Die S.A. Grondwet, wat die basis vir die wetgewing van die land vorm, het dikwels ‘n klousule om ‘n uitweg te vind om dit wat in die wet staan ongedaan te maak. Afrikaners het dit al by meer as een geleentheid aan die lyf gevoel, onder andere met die wegraap van hulle skole en universiteite.

Davies het in sy verdediging van die nuwe wetgewing gesê dat die World Bank’s Doing Business publikasie aantoon dat Suid-Afrika ‘n goeie rekord het op sy vermoëns om met kontrakte te handel. Dit gaan egter nie oor S.A. se optrede tot nou toe nie, maar oor die toepassing van die nuwe wetgewing.