Afrikaans in die spervuur

Die platform wat Universiteite bied aan akademici, word deesdae misbruik deur die vyande van ons Moedertaal.

Oor Prof. Jansen van Kovsies, het die stof nog nie eers gaan lê nie, en reeds  is die baie minder bekende Prof. Malegapuru Makgoba, die Rektor van die Universiteit van Kwazulu-Natal, besig om te beplan om die aanbieding van Afrikaans as vaktaal aan die UKZN te stop.

In die wandelgange van die universiteit word daar gemeen dat die siening dat “Afrikaans ‘n kanker is wat vernietig moet word” van hom af kom.

Die Uitvoerende hoof van die Suid-Afrikaanse akademie vir wetenskap en kuns, Dr.Dioné Prinsloo, het Makgoba se optrede betreur.

Sy het ‘n baie raak vergelyking gemaak tussen Afrikaans en Duits, sy meen dat dit kortsigtig is om Afrikaans aan  ‘n bepaalde verlede te koppel en dit dan as ‘n tugmaatreël te wil verwerp.

So kan Duits dan as ‘n taal verwerp word omdat Hitler ‘n twyfelagtige rekord gehad het.

Navrae aan ander Universiteite toon ‘n toename eerder as ‘n afname in die aanvraag vir Afrikaans as vak sowel as ‘n toename in die aantal studente wat Afrikaans as vak wil neem.

Die werklikheid is dat Afrikaans as taal volgens onlangse sensusopnames, geblyk het te groei as spreektaal sowel as akademiese taal.‘n Gevolgtrekking waartoe enige mens dus kan kom is dat daar ‘n opsetlike moedswilligheid (eerder  kwaadwilligheid)  aan die kant van die politieke opponente van die Afrikaner is. 

Die bepalings van “Artikel 6 van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika” handel met tale. Dié artikel bepaal (Art.6.1)dat daar 11 amptelike tale in Suid-Afrika is en volgens Artikel 6(4) is daar ‘n verpligting op die regering om die gebruik van die amptelike tale te monitor.

Hierdie voorskrif in die  Grondwet  wat  die amptelike tale moet beskerm, word gerieflikheidshalwe vergeet.

Reeds in 2010 het ‘n saak voor die Hooggeregshof gedien waarin daar betoog is dat die nasionale regering nie hulle verpligtinge na aanleiding van artikel 6 van die grondwet, nakom nie. Die regter het hierdie saak netjies uitgepluis en ten opsigte van Artikel  6(4) in die guns van die Applikant beslis.

Die nasionale regering moes ten opsigte van Art.6(4) van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (1996) deur wetgewende en ander maatreëls, die nasionale regering se gebruik van die amptelike tale monitor; verder is die minister van kuns en kultuur, in haar hoedanigheid as lid van die uitvoerende gesag, gelas om die gemelde verpligting  binne 2 jaar vanaf datum, na te kom of toe te sien dat dit nagekom word.