Totsiens Apartheid

In ’n stemming van afgevaardigdes by die Algemene Kerkvergadering het die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika finaal sy afkeur oor die beginsel van afsonderlike ontwikkeling (apartheid) uitgespreek en hulle ouers en grootouers se optrede daarmee verwerp

In die stemming het ’n sterk meerderheid, sowat 80%, besluit om te bevestig dat die teologiese regverdiging van apartheid verwerp word.

Die NH Kerk was vir baie jare beskou as een van die mees behoudende Kerke onder die susterskerke. Die vêr linkse aanslag het egter begin toe Artikel 3 geskrap word wat bepaal dat die Kerk ’n geestelike tuiste vir blanke gelowiges is, bloot omdat dit ’n praktiese model is. Linkses het dit vertolk as ’n apartheidsmodel, en daarmee hulle aansluiting gevind by die radikale, voormalige “Wold Alliance of Reformed Churhes” (WARC), met leiersfigure in hulle geledere soos Alan Boesak en andere wat die ANC se rewolusie aanhang.

Artikel 3 het daartoe gelei dat die Kerk uit die radikaal-linkse, en politiek gedrewe Wêreldbond van Gereformeerde Kerke, getree het.

Dit was ’n swaar slag vir die vêr linkse element in die Kerk, en uiteindelik het die aanslag op die Kerk sterker geword. In 2010 het die Kerk besluit om weer deel te word van die Wêreldbond, wat een van die redes is waarom die Kerk tans ’n skeuring beleef.

Die spanning in die Kerk het talle lidmate genoop om van Kerk te verander waar Woordverkondiging voorop staan, veral toe sekere teologiese leraars die uitlating gemaak het dat die kerk ontslae moet raak van die sogenaamde regse element in sy geledere.

Uitsprake deur sekere teoloë in die Kerk, wat twyfel gesaai het onder lidmate, oor die maagdelike geboorte van Jesus, Sy opstanding en hemelvaart, het ’n groot aantal lidmate en leraars uit die Kerk verjaag. Die kerkleiding het ook die verantwoordelikheid ontduik om teen die vrysinnige teoloë op te tree, ten spyte daarvan dat klagtes teen hulle ingedien was..

In die huidige Kerkvergadering het die afgevaardigdes ook hul steun gegee aan die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering, wat tans in omstredenheid gedompel is weens sy onversoenbare houding teenoor beswaarde lidmate. Die vergadering het sy tevredenheid met die hantering van die besware, asook met die uiteindelike skeuring, bevestig.

Dr. Kobus Gerber, lid van die uitvoerende komitee van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke, het gesê die pad vir die terugkeer van die NH Kerk na dié ekumeniese liggaam is nou wawyd oop.

Intussen het talle gemeentes hulle losgemaak van die NH Kerk en elk op hulle eie as onafhanklike Hervormde Kerk gemeentes voortgegaan, en in Augustus hulle eerste gesamentlike bondsvergadering gehou, geskoei op die geloofsbelydenis soos wat die NHK dit voorheen oor die eeue bely het. Dit is ook bekend dat daar nog ’n groot aantal lidmate en gemeentes die NH Kerk sal verlaat na afloop van die Kerkvergadering. Talle lidmate het net gewag om te hoor watter besluite die Kerk geneem het oor die beswaardes.

Met die besluite wat die NH Kerk oor afsonderlike ontwikkeling geneem het, is die beginsel van Volkskerk ook by die agterdeur uitgegooi.