Rasgedrewe beleid in SA

Die algemene gevoel bestaan dat die sogenaamde “rasse transformasie” misluk in Suid-Afrika, en dan word aangevoer dat sakeondernemings nie bereid is om te verander, sodat swartmense oorheers in die sakesektor nie.

Dan is daar radikaliste in die land wat glo dat niks in Suid-Afrika verander het sedert 1994 ni, en dat apartheid steeds voortduur.

In  ’n lywige verslag van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge toon egter dat swartes in die sakesektor drasties toegeneem het.

As in aanmerking geneem word dat die staatsdiens nou sowat 85% swart is, dan het die land totaal verandr.

Die verslag dui daarop dat die omstrede, rasgedrewe, Swart Ekonomiese Bemagtiging (SEB) het ’n groot klomp geld gekos, maar is tot hede ’n volslae mislukking.

Inligtingstukke wys ook daarop dat blankes drasties verarm het sedert 1994. Dit word toegeskryf aan die feit dat die beleid van “verkeerdstellende aksie” van die ANC, blankes uit hul werkplekke gedryf het, net om plek te maak vir swartes. In sowat 75% van sulke gevalle, is blankes vervang met onopgeleide persone. Dit het die produksie vermoë van die land ’n byna onherstelbare knou gegee.

Daar is vanjaar meer as 1,5 miljoen swart, bruin en Indiër besighede, meer as drie keer die getal wit besighede.

Sedert 1994 het die verhouding van swart teenoor wit studente drasties verander. Tans is daar byna 2 swart studente vir elke een blanke. Swart, bruin en geel studente oorheers nou al die verskillende beroepsrigtings, selfs ingenieurs studente is daar meer anderskleuriges as blankes.

Swartes beskik oor 71% van formele behuising in die land. Daar is byna 6 miljoen swart huishoudings in die formele huishoudings.

Waarnemers het egter daarop gewys dat die aantal studente in verskillende rigtings van weinige betekenis is. Dit is bekend dat die grootste aantal studente nie by ’n gradeplegtigheid uitkom nie.

Die feit dat HOP-huise ook as formele behuising beskou word, trek die syfers totaal skeef. As HOP-huise buite rekening gelaat sou word, verander die prent radikaal

Daar moet verreken word dat slegs 47% van swart huishoudings ’n spoeltoilet het, en dat 53% van alle voertuie wat deur swartes besit word, ouer as 10 jaar is.

Swartes besit meer as enige ander bevolkingsgroep, ’n selfoon.

Byna 75% van die topbestuurders in maatskappye, met ’n personeel groter as 50 mense, is blank.

Die werkloosheidskoers onder swartes is vier keer meer as onder wit mense.

Die slaagkoers van die Nasionale Senior Sertifikaat onder wit leerlinge is sedert 1994 rondom 97% en meer as ’n derde van die wit volwasse bevolking het ’n naskoolse opvoeding van ’n aard, teenoor slegs 7% van swart volwassenes.

Dit bevestig die feit dat swartes die universiteite oorstroom met getalle, sonder om uiteindelik ’n graad te behaal.

Gwede Mantashe, sekretaris-generaal van die ANC, het in Augustus 2012 gesê hy het ’n ernstige beswaar teen SEB wat op aandeelhouding fokus en wil sien dat bedryf blootstelling toegepas word.

Die oplossing wat die regering voorstel, is strenger regulasies met erger strawwe om seker te maak dat maatskappye aan SEB voldoen.