Die onderrig van ‘n derde taal vir skole

Daar is reeds in Die Vryburger gerapporteer rakende die Taalwet wat op 2 Mei 2013 deur pres. Zuma ingestel is om te voldoen aan die voorskrif van die Grondwet oor tale en om te verseker dat daar nie teen ‘n taal gediskrimineer word nie.

 

Regulasies wat saam met die Wet gepubliseer is, omskryf onder andere moontlike riglyne waarvolgens voorgestel word watter drie tale in elke provinsie as amptelike tale gebruik sal word. Hierdie Taalwet is nog nie eers in sy finale vorm gepubliseer nie en daar duik reeds haakplekke op.

 

Die Nasionale Onderwysdepartement wil van 2014 ‘n derde taal (‘n Afrika –taal ) by skole instel. In die Wes-Transvaal is reeds besef dat hulle nie gereed is vir hierdie nuwe uitdaging nie. Daar bestaan nog nie ‘n uitgewerkte plan waarvolgens die nuwe derde taal by skole geïmplementeer moet word nie.

 

Skole se roosters sal aangepas moet word om ‘n derde taal te akkommodeer en onderwysers sal gevind moet word om die vak aan te bied. Verder bestaan daar nog nie handboeke nie. Dit is sake wat nie binne ‘n paar maande opgelos kan word nie.

 

Skole wat naby ’n Universiteit is, kan baat vind by ‘n projek wat reeds sedert 2010 by skole in die Potchefstroom en Klerksdorp omgewing aan die gang is: ‘n Senior Dosent aan die NWU noem ‘n veeltalige leesprojek wat die Universiteit se taaldirektoraat ingestel het, as ‘n uitstekende model vir die invoer van Afrikatale.

 

‘n Onderwyswoordvoerder in Wes-Transvaal, het gesê dat hulle enige vennootskap sal oorweeg wat kan bydra tot die suksesvolle invoer van ‘n Afrikataal. 

Hierdie leesprojek werp vrugte af aangesien die leesvermoëns van gr.3-leerlinge in die betrokke gebied wat hieraan deelgeneem het, beter is as dié van ander leerlinge in die provinsie en ook dié in die res van die land.

 

Dit word ook by die Strathvaal Primary in Stilfontein aangebied.  ‘n Onderwyseres van die skool het gesê die projek help Afrika moedertaal sprekers aangesien hulle dieselfde les in Afrikaans, Engels en Tswana kan bemeester en dat dit hulle selfbeeld verbeter en respek vir ander tale en kulture aanleer.

 

Ander hulp wat die Onderwysdistrik ontvang, is van ’n  klub van Orkney, wat leesboekies in al 11 amptelike tale borg.

‘n Probleem wat die regering steeds in die gesig staar, is dat daar in elke Provinsie ‘n afsonderlike keuse van drie tale gemaak moet word wat, as amptelike tale vir daardie provinsie, sal dien. Verder is daar skole wat nie so gelukkig is om binne bereik van ‘n tersiêre Inrigting is wat kan help om probleme wat mag opduik of selfs nie oorkom kan word, mee te help nie.

 

Die land beleef tans ‘n groot tekort aan behoorlik opgeleide onderwysers en die infasering van ‘n derdetaal kan ‘n tameletjie word.