Matrikulante: Aanvullende eksamen ‘n skok vir 2014

 

Om ‘n vraestel te druip, is vir enige student of skolier, ‘n onaangename gedagte. Vir Matrikulante was daar nog altyd die verskuilde troos dat ‘n aanvullings eksamen aan die begin van die volgende jaar geskryf kon word, hetsy of die vraestel gedruip is, of selfs wanneer matrikulante wat hulle finale eksamen geslaag het, en ‘n beter punt nagestreef het vir aansoek om ‘n moontlike studiebeurs.

Onderwyshoofde het egter nou ‘n departementele omsendskrywe ontvang waarin gestipuleer word dat matrikulante wat vanaf Januarie 2014, ‘n aanvullende eksamen moet skryf, die vraestel van die Nuwe Kurrikulum ( CAPS ), sal skryf. Dit is glo as gevolg van die infasering van CAPS in Matriek in 2014..

Die ou leerplan waaruit vraestelle vir die nasionale senior sertifikaat eksamens opgestel is, tot en met die Eindeksamen van 2013, val dus weg. Dit is belangrik om daarop te let dat die leerinhoud waarvolgens die Matrikulante vanaf 2008 tot nou gestudeer het, vir die laaste keer tydens die 2013-Matriek eindeksamen ge-eksamineer sal word. Ook die aanvullende eksamens wat gedurende November 2013 afgelê gaan word, sal die laaste eksamen volgens die ou leerplan wees.

Dié nuwe leerplan verskil beduidend van die huidige, veral in vakke soos Wiskunde en Fisiese Wetenskap. Nuwe leerinhoud is bygewerk ( alhoewel nooit met die Matrieks behandel nie ) terwyl ander bekende werk, uitgelaat is.

Afgesien van leerlinge wat ‘n aanvullende vraestel moet slaag met die oog op die verwerwing van sy Matriek, is daar ook die kandidate wat vanaf 2008 tot vanjaar in Matriek was, en die aanvullende eksamen wou gebruik vir ‘n beter punt, wat ook deur hierdie besluit gekniehalter word.

Leerlinge wat sukkel met ‘n Vak, en dan druip, staar ‘n amper onmoontlike taak in die gesig. Die moontlikheid om weer te druip, is baie groot.

‘n Onmoontlike situasie gaan ontstaan, ‘n aanvullings eksamen wat afgelê moet word met ook onbekende leerstof daarby ingesluit.

Afgesien van die verlies aan inkomste ( wat verreken kan word as ‘n jaar se inkomste , sou die kandidaat die aanvullende eksamen slaag), word daar jongmense uitgestuur na buite wat as gevolg van hulle onvermoë om ‘n Matrieksertifikaat te toon, nie kwalifiseer om ‘n werk te kry nie , en gevolglik by die groot getal werkloses aansluit.

Swak beplanning? Oorhaastige besluitneming? Mag die owerheid hulle eie fout raaksien en betyds regstel.