VERSET – (eerste aflewering)


Na die naweek waartydens Malema sy finale rewolusie teen ons volk geproklameer het, is verskeie volksgenote geskok, verward, kwaad en ‘n groot klomp bloot net depressief. Interessant genoeg word daar net gepraat van immigrasie en verset. Nie van hofsake en aanklagte van haatspraak nie. Nee… net die twee – Immigrasie en verset. Al twee die terme laat my effens koud. Ek immigreer? NOOIT! Maar dan die term wat verswyg word deur ons volk – VERSET.

Verset het my aan die dink gesit. Daar is soveel vrae – wat is verset? Hoe werk verset? Is die volk reg vir verset? Mag ek as Christen in verset gaan teen die regering?

Is verset nou nodig? Om die vraag te antwoord kan mens net deur die koerante blaai. Ons kan net die kommentaar van forum en internet gebruikers waarneem. Orals spring die woord “oorlog, skiet, rewolusie” ens uit. In die veilige omgewing van skuil agter ‘n skuilnaam is dit duidelik dat die volk nou in verset wil gaan. Hulle is gereed daarvoor, maar is bang of onseker. Die moorde neem net toe, die verdrukking op ekonomiese terrein begin al hoe feller toegepas word en Malema gebruik ook woorde soos ‘rewolusie, oorlog, vyande ens ens”. Hier is konflik oppad. Die volk wil in verset gaan. Maar hy is onseker en/of bang. Verset is ‘n onbekende faktor wat ons liewers wil vermy net omdat dit ons laat dink aan die Boeremag of aan oorlog. Die vraag wat dan altyd opduik is – mag ons as Christene dan in verset gaan teen die regering?

Verset teen ‘n owerheid?

Wanneer mag, of selfs moet, ‘n volk tot verset kom teen die owerhede wat oor hom gestel is? Om die vraag te beantwoord, moet ons eerstens by die staanspoor begin deur te se dat ons volk se wortel van ons volksbestaan Calvinisties is. Die grootste gedeelte van ons volk is Calvinisties. Dit is hoe ons grootgemaak is. Dit is die wortel van ons volk se bestaan. Nou waar eindig die plig tot gehoorsaamheid en waar begin die plig tot verset? Die Nederlandse Calvinistiese geskiedskrywer en wysgeer Groen van Pinsterer maak die volgende uitspraak in sy boek Ongeloof en Revolutie :

“Ons daarenteen beweer dat die Heilige Skrif die grondslae van reg en sedelikheid, van gesag en vryheid, ook vir volke en regerings aanwys. Die Bybel is die onbedrieglike toetssteen. Onvoorwaardelike onderwerping aan Gods Woord was steeds die waarborg van pligmatige gehoorsaamheid en van pligmatige verset”.

Die Calvinisties Protestants Gereformeerde standpunt oor die owerheidsgesag en reg tot verset berus op die Heilige Skrif alleen. Dit is vir ons verwoord in artikel 36 van die Nederlandse Geloofsbelydenis (Eerste gedeelte aangehaal) :

“Ons glo dat ons goeie God vanweë die verdorwenheid van die menslike geslag konings, vorste en owerhede aangestel het. Dit is immers sy wil dat die wêreld deur middel van wette en regerings geregeer moet word, sodat die losbandigheid van die mense in bedwang gehou kan word en alles onder die mense ordelik kan verloop. Vir dié doel het Hy die owerheid die swaard in die hand gegee om die kwaaddoeners te straf (Rom 13:4) en die deugsames te beskerm.

En dit is nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuur aandag te gee en daaroor te waak nie maar ook om die heilige Woordbediening te beskerm, om sodoende alle afgodery en valse godsdiens teen te gaan en uit te roei, die ryk van die Antichris te vernietig en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder, die Woord en die evangelie orals te laat verkondig, sodat God deur elkeen geëer en gedien word soos Hy in sy Woord beveel.”

Dit is dus wel so dat ons aan die owerheid gehoorsaam moet wees, maar slegs sovêr hulle Gods ryk uitbou soos opgesom in artikel 36 van die NGB. Daar staan tog duidelik : “En dit is nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuur aandag te gee en daaroor te waak nie maar ook om die heilige Woordbediening te beskerm, om sodoende alle afgodery en valse godsdiens teen te gaan en uit te roei, die ryk van die antichris te vernietig en die koninkryk van Jesus Christus te bevorder, die Woord en die evangelie orals te laat verkondig”

So is die gesag en wettigheid van ‘n owerheid dan onbeperk? Verseker nie! Owerhede wat God uitsluit en hulself in God se plek stel, is dan verseker onwettig en oorskry hulle gesag. Dit gee aan elke onderdaan die reg om in verset te kom. Die Woord is duidelik dat ons God meer gehoorsaam moet wees as mense (Hand 5:29). In Calvyn se Institusie maak hy dit ook duidelik in slotartikel 32 van slothoofstuk 20 soos volg : “Ons is dus gehoorsaamheid aan die owerhede verskuldig. Egter altyd met hierdie bepaling daarby dat die gehoorsaamheid ons nie ongehoorsaam moet maak aan Hom, aan wie se wil al die begeertes van die konings onderworpe moet wees, vir wie se majesteit hulle almal moet buig nie. Hoe verkeerd sal dit nie wees om Hom te beledig ten einde mense tevrede te stel nie. Hy is die Koning van die konings.” Dit dwing dus ons as volk om in verset te kom teen die regering aangesien hulle duidelik ons God vertrap in hulle grondwet, hulle parlement, hulle wette, hulle uitsprake, hulle bedrog ens. Om nie eers te praat van hulle plig om afgodery uit te roei, die Woordbediening te beskerm en die koninkryk van Jesus Christus uit te bou nie.

Nou het ons wel vir onsself uitgeklaar dat ons mag in verset kom een die owerheid wat oor ons aangestel is. Ons mag onbeskaamd dit uitskreeu : Ons wil vry wees! Maar ‘n Christenvolk moet die wettige en grondwetlike weg volg tot die doodloop. Die metodes wat hier aangewend kan word, is kritiek en protes, aksie fronte, magsvertoning en in besonder die van afsplitsing en naas ontwikkeling. Dit is volgens my die beste en ordelikste manier om onder ‘n on-christelike regering uit te kom. Indien die nood en onregte egter nie langs die manier reggestel kan word nie, kan daar oorgegaan word na lydelike en aktiewe verset. Dit behels gesag ongehoorsaamheid en wet vermyding.

Hieroor het Prof HG Stoker wel iets by te se in boek Die stryd om die ordes : “Watter oplossing, watter metode van oorwinning van die noodsituasie ook gevind mag word, – die Calvinis is dan alleen geregverdig om daardie metode enduit toe te pas, en mag alleen dan Gods seen op sy bemoeiinge verwag, – as hy in sy gemoed oortuig is, dat wat hy onderneem, volgens die lig van Gods Woord en werklik volgens sy oortuiging die wil van God is.” Verder is dit belangrik dat die reg van verset nooit die enkeling toekom nie, maar moet deur die volk gevolg word. Waar daar ‘n klomp volksgenote bymekaarkom en die wil van verset uitspreek, is dit geregverdig as dit gemeet kan word aan Gods Woord.

Noudat ons vir onsself uitgeklaar het dat daar wel deur ‘n volk in verset mag gaan teen ‘n on-christelike owerheid, sal ons moet definieer wat is verset en watter verset modelle daar kan wees. Die beste om so iets na te fors is in ons eie volksgeskiedenis. Die Boeregeskiedenis bied ‘n uitstekende , werkbare model vir ons.

Volgende keer kyk ons na die Boereverset model.

Jan Beyers