Nogtans…


Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie —nogtans sal ek jubel in die HERE, ek sal juig in die God van my heil. – Hab 3:16-17

Die profeet Habakuk worstel met die vrae oor hoekom goddelose nasies nie gestraf word nie en hoe bose nasies gebruik kan word as roede teen die mense van God. Die antwoord van die Here kom daarop neer dat God alle nasies regverdig sal oordeel. Wat vir die mens belangrik is, is nie om noodwendig alles van God se plan te begryp nie, maar in alle omstandighede die regte reaksie te toon. Laat ons ten spyte van alles jubel in die Here en juig in die God van ons heil!