Grondhervorming: Minister se siening


Suid-Afrikaners se siening dat grondhervorming onsuksesvol is, is ’n verouderde siening. Mense moet ophou om grondhervorming af te maak asof dit onsuksesvol is.

Dit is die mening van Gugile Nkwinti, Minister van Landelike Ontwikkeling.

Tydens ’n debat in die parlement kon die Minister daarin slaag om twee voorbeelde te noem van swartes wat suksesvol boer. Een daarvan in die Oos-Kaap en ’n ander in die Virginia distrik

Die minister het ook beweer dat “oordrewe kapitalistiese landbou praktyke” ook tot die armblanke probleem bygedra het.

Nkwinti het verder uitgevaar teen die gevolge van die Wet op Naturellegrond. Volgens hom was swart mense tot die naturellereservate verdoem, wat oorbevolk en oorbewei. Dit het veroorsaak dat hulle genoodsaak was om as broodwinners hulle tot trekarbeid te wend om vir hul gesinne te sorg.

Foto- Gugile Nkwinti