Kort Opsomming van Regsmening


Die Vryburger plaas hiermee ’n verkorte mening soos verskaf is deur regspersone aan AVS in verband met die intimidasie van Afrikaner kinders op sportgebied in Suid-Afrika.

AVS is geregtig om te bepaal dat sport en kultuur tussen volksgenote beoefen word en in daardie sin eksklusief te wees. Deelname aan Bokkieweek gaan oor die reg van ‘n leerling (van ‘n openbare skool wat geafilieer is by Sportbeheerliggame soos SARU, SASN en andere, wat oorkoepelend onder SASCOC val) om deel te neem aan Bokkieweek. Dit gaan hier oor die leerling se reg op vryheid van assosiasie ingevolge art 18 van die Grondwet van Suid-Afrika.

Die vraag wat dan ontstaan is of SARU/SASN of SASCOC of enige sodanige liggaam, reëls kan neerlê wat deelname aan Bokkieweek verbied of waarvolgens daar sekere tugstappe teen sodanige leerling, wat aan Bokkieweek deelneem, geneem kan word, soos bv. skorsing uit skole ligas, ontneming van enige deelname aan enige toernooi waar sodanige leerling se skool aan deelneem, of optrede teen sodanige skool as ‘n Bokkieweek deelnemer, in sodanige skool se spanne ingesluit word. M.a.w. gaan dit hier oor die leerling se reg op vryheid van assosiasie ingevolge art 18 van die Grondwet van Suid-Afrika. Die reg van vryheid van assosiasie word verskans en bevestig in art 8(1) en art 8(2) van die Grondwet van Suid-Afrika. ‘n Leerling het die vryheid om te assosieer met wie hy of sy wil, natuurlik onder die leiding en advies van hom/haar se ouers/voogde.

Ook bepaal die Grondwet van Suid-Afrika dat ‘n kind se beste belang van deurslaggewende belang is, in elke aangeleentheid wat die kind raak en dat elke kind die reg het om teen mishandeling, misbruik, vernedering of diskriminasie, beskerm te word – art 28(2) en art 28(1)(e) van die Grondwet.

Enige dreigement van optrede teenoor ‘n leerling wat aan Bokkieweek deelneem of deelgeneem het, deur SARU / SASN /SA HOKKIE, SASCOC of Skool, kom neer op onbillike diskriminasie teenoor die leerling en teenoor AVS. Artikel 9(4) van die Grondwet van Suid-Afrika bepaal “geen persoon mag regstreeks of onregstreeks onbillik op een of meer van die gronde ingevolge subartikel (3) diskrimineer nie” In gemelde subartikel (3) word die volgende tersaaklike gronde genoem: etniese of sosiale herkoms, godsdiens, gewete, oortuiging, kultuur, taal en geboorte. Subartikel (4) maak voorsiening dat Nasionale Wetgewing verorden moet word om onbillike diskriminasie te voorkom of te belet.

Die “Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act”, Nr 4 van 2000 is wetgewing soos beoog in gemelde art 9(4) van die SA Grondwet. In art 2 van hierdie Wet word die doel van die Wet uiteengesit en verwys art 2(b) na art 10 van die Grondwet, wat haatspraak verbied en wat bepaal dat “elkeen het ingebore waardigheid en die reg dat daardie waardigheid gerespekteer en beskerm word”. Art 6 van hierdie Wet bepaal dat nog die Staat, nog enige persoon teen enige iemand mag diskrimineer. Volgens art 1 van hierdie wet sub – par (a) mag daar nie teen enige persoon gediskrimineer word op grond van etniese of sosiale herkoms, godsdiens, gewete, oortuiging, kultuur, taal en geboorte, nie.

Enige dreigemente teen enige leerling of persoon wat in sy/haar vrye tyd aan Bokkieweek (AVS) deelneem, val in die kategorie soos uitgelig deur art 1(a) en kom neer op haatspraak soos omskryf in art 10 van hierdie Wet, teistering soos na verwys in Artikel 11 en enige skrywes met dreigemente kan val onder art 12. Dit kan geag word as onregmatige diskriminasie teen sodanige persoon of leerling.

AVS diskrimineer nie op grond van ras nie, dit bevorder sport en kultuur tussen volksgenote binne ‘n Christelike Geloofs- en Afrikaner Kultuurgemeenskap. Dit is in ooreenstemming met artikels 30 en 31 van die Grondwet van Suid-Afrika.