Afrikaner Volkseie Sport se reaksie op DA-Klagte


Die Hoof Uitvoerende Beampte van Afrikaner Voolkseie Sport (AVS) het in sy skrywe oor die DA se klagte, ’n lywige uiteensetting gegee waarom ’n swarte toegang tot die Bokkieweek se bedrywighede geweier is.

Die DA het ’n klag gelê nadat ’n swarte by die Bokkieweek opgedaag het om ook deel te neem aan die verrigtinge.

Die volledige skrywe word hier weergegee en lui soos volg:

U verwysing: NW/2012/0046/MB
Geagte me. Boikanyo

Insake u navraag van 8 Mei 2013 oor die klag namens Rego Modise

Hiermee voldoen ek graag aan u versoek om die inligting waaroor AVS beskik ten opsigte van bogenoemde gebeure met u te kommunikeer.

Eerstens vind ons die situasie vreemd dat die DA sogenaamd namens die klaagster ‘n klag by u kommissie aanhangig gemaak het, aangesien AVS meer as bereidwillig was om met die DA, na hulle versoek, gedurende 2012 in gesprek te tree. Die DA het nooit gereageer op ons positiewe antwoord om hulle te woord te staan nie.
Verder is die kommunikasie vanuit u kantoor weersprekend. In u skrywe in antwoord op my navraag van 19 April 2013 noem u dat u ‘n klag van die DA ondersoek, nadat ons versoek het om die oorspronklike klag ter hand te kry. In u skrywe van 30 Augustus 2012 aan Hoërskool Grenswag het u egter beweer dat u navraag doen na aanleiding van ‘n klag van me. Christina Modise.

Ten opsigte van die beginselgrondslag van die werksaamhede van AVS deel ons graag enkele feite met u. Dit is belangrik dat u daarop sal let dat AVS nie buite die Grondwet van Suid-Afrika funksioneer of wil funksioneer nie. Die reg van vrye assosiasie word deur die huidige Grondwet gewaarborg. AVS werk nie deur die statutêre strukture van skole nie, maar op ‘n private individuele basis. Verder moet u veral daarop let dat AVS nie op ‘n rassegrondslag funksioneer nie, maar op ‘n internasionaal erkende en gefundeerde beginsel van die volkerebasis, soos bevestig deur die Verenigde Nasies. In Suid-Afrika is daar egter ‘n mag der menigte strukture wat hulle aan die rasvergrype skuldig maak, onder andere: Association for the Advancement of Black Accountants of South Africa, Black Business Executive Circle (BBEC), Black Brokers Council of South Africa (BBCSA) , Black Business Women’s Association (BBWA) en Black Information Technology Forum.

Ek onderstreep weereens dat AVS nie rasgedrewe is nie, maar op ‘n volksgerigte basis funksioneer. Die feit dat die Afrikanervolk ‘n blanke volk is, is nie as gevolg van die keuse van die Afrikaner nie, maar is so beskik deur die Raad van die Drie-Enige God. Êrens het ek hierdie feit ook in Engels raakgelees: “it is an act of God”.

U moet veral daarop let dat hierdie situasie plaasgevind het by die proewe van Stellaland om aan AVS se nasionale toernooi deel te neem. Om aan proewe deel te neem, word ‘n speler uitgenooi tot deelname. Niemand kan tog by die Springbokproewe opdaag en aandring om deel te neem nie.

AVS spreek egter sy opregte spyt uit oor die feit dat een van sy beamptes klaarblyklik nie volledig binne die riglyne van AVS opgetree het en Rego Modise nie onmiddelik die volledige korrekte inligting ontvang het nie. Haar deelname kan President Koos Marais Tel: 082 620 9268 Ere-President Daan Nolte Tel : 082 446 2076 Vise-Presidente Ben Vorster Tel: 083 308 0146 Pieter Marich Tel: 082 779 5531 Uitvoerende Beampte Ds. Peter Stans Tel: 083 462 7411

nooit vanweë haar ras geweier word nie, maar vanweë die feit dat sy nie ‘n lid is van die Afrikanervolk nie, maar lid van die Tswanavolk. (Dieselfde beginsel geld ook waar seuns inisiasieskole bywoon. ‘n Tswana seun woon tog nie ‘n Zulu inisiasiegeleentheid by nie.) Sy het na my wete ook nie ‘n persoonlike uitnodiging tot deelname aan die proewe van AVS Stellaland ontvang nie, maar het bloot by die proewe opgedaag. AVS onderneem hiermee om aan die betrokke beampte heropleiding te gee ten einde die herhaling van so ‘n situasie sover moontlik te voorkom.

In ons skrywe van 8 Mei 2013 het ons alreeds aan u genoem dat ons met die Noordwes Departement van Onderwys in gesprek was aangaande bogemelde klagte. Volledigheidshalwe heg ons weer die Departement se notule en bevinding van die gesprek aan vir u aandag.

Na die gesprek was díe regeringsinstansie tevrede dat die modus operandi van AVS nie die Grondwet of enige ander wet van Suid-Afrika verontagsaam of oortree nie.
Ek vertrou dat die bogenoemde inligting aan u kommissie se verwagtinge voldoen en dat u langs hierdie weg genoegsame inligting bekom het. Indien daar enige verdere navrae is, is u welkom om skrywer skriftelik of in persona te kontak.

Die uwe
Ds. PG Stans
Hoof Uitvoerende Beampte vir AVS