Sorg dat jy getel word!


Tans is die VVK besig met ’n opname wat in belang is van elke Boere-Afrikaner wat eiendom besit, of wat ’n aandeelhouer is van ’n instansie wat vaste eiendom besit.

Grondopname-proses

Dit is alombekend dat ‘n deel van die Boere-Afrikanervolk teen hulle wil in die huidige Suid-Afrikaanse eenheidstaat ingeforseer is. Diegene kon egter tot dusver nie daarin slaag om ‘n gekonsentreerde vryheidsveldtog te voer nie, in die lig van meningsverskille oor verskeie aspekte van die vryheidsvraagstuk.

Die VVK het sedert sy ontstaan die standpunt gehandhaaf dat daardie verskille op volksdemokratiese wyse bygelê moet word, soos wat dit tydens ons vorige vryheidstryde gedoen was. Insgelyks was dit ook van die begin af ons standpunt dat die volk self in die finale instansie ‘n meerderheidsbesluit sal moet neem, wat die ligging van ons volgende vrye Republiek betref.

Sodanige grondgebied sal deur die volk self beset, bewoon en bewerk moet word; en die grootte daarvan sal in verhouding moet wees met die getal van volksgenote wat in die eerste plek aandring op vryheid in ‘n onafhanklike staat.

Teen Mei 2013 verstryk die tydperk wat die huidige Volksraad het om nasionale- en internasionale uitweë te volg tot vreedsame herstel van ons reg op territoriale selfbeskikking. Daarna sal die volk self, by wyse van volksvergaderings en na gelang van omstandighede, besluit wat ons vervolgens te doen staan. Ten einde Volksraad en volksvergaderings op daardie stadium in staat te stel om ingeligte keuses uit te oefen, het die VVK besluit om ‘n grond-opname veldtog te loods. Al diegene wat op die volkskieserslys geregistreer is; wat eiendomsreg oor enige vaste eiendom beskik; en begerig is dat daardie eiendom by ‘n toekomstige onafhanklike staat ingeskakel moet wees, word geleentheid gebied om ‘n opgawe van sulke eiendom by die VVK in te dien deur ‘n “Vorm 16” in te vul; wat aangeheg is aan hierdie vonkpos.
Onder “eiendomsreg” word ook inbegryp al diegene wat aandeelhouers van maatskappye is wat sulke grond besit; of lede is van beslote korporasies wat sulke grond besit. Indien ‘n trustbegunstigde grond wat in naam van die trust besit word, wil inskakel by hierdie opgawe, moet die meerderheid van ander trustbegunstigdes (indien enige) daartoe instem per brief. In geval van maatskappye en beslote korporasies, is dit voldoende indien die meerderheid aandeelhouers- of ledebelanghouers tot hierdie opgawe instem.

Om op hoogte te bly van vordering met hierdie opname-proses, besoek gerus die VVK se webwerf onder die “Grondteller”-skakel; of alternatiewelik kan u kontak maak met die kantoor.