BCVO se reëlings vir eindeksamens


In ’n Inligtingsddokument een skole en ouers van leerlinge, word die jongste reëlings in verband met eksamens van BCVO Hoërskool leerlinge verduidelik

Die Vryburger plaas die volledige dokument ter wille van ouers en voornemende studente aan BCVO-skole.

Geagte Kollegas
Die AJV en Direksie het goedgekeur dat ons leerlinge die staat se NSS-eksamen skryf totdat ons ‘n beter alternatief het. Skole kry baie swaar onder die druk van die staat en loop in sommige gevalle gevaar om klein “staatskole” te word.
Die ideaal bly dat ons weer ons eie geakkrediteerde eksamenliggaam kry, maar dit gaan nie oornag gebeur nie. Dit is nie eenvoudig om Buitelandse akkreditasie te kry nie. Dit is egter belangrik dat ons na ‘n veiliger alternatief moet soek, ter wille van die skole en BCVO.
Soos in ‘n vorige vergelyking gewys, het SACAI nog nie toestemming om ‘n eie eksamen af te neem nie. Dit bly dus ‘n risiko gepaard met baie onsekerheid.
Alhoewel ons aanvanklik ‘n koue skouer by IEB gekry het, het ek voortgegaan met onderhandelings en gesprekke.
Die BCVO DIREKSIE HET GOEDGEKEUR DAT BCVO-LEERLINGE VANAF DV 2014 DIE IEB-EINDEKSAMEN SKRYF TOT ONS WEER ONS EIE EKSAMENLIGGAAM HET.
Ek wil beklemtoon dat ons steeds onverpoos voortgaan met die soeke na akkreditasie vir ‘n eie eksamenliggaam.

Die reëling om by IEB in te skakel, is dus tot ons ‘n eie eksamenliggaam kry. Dit sal verseker dat CVO skole weer BCVO se Verrykte Kurrikulum kan gebruik en gevolglik CVO skole bly.

1. Christelike Lewensoriëntering:
BCVO kan voortgaan met ons eie CLO-leerplan tot en met Gr. 12. BCVO stel weer ‘n eie nasionale vraestel op wat leerlinge gedurende die Rekord-eksamen skryf. BCVO doen moderering en stuur dan al die portefeuljes vir eksterne moderering deur IEB.

2. Letterkunde vir Gr. 12
Die vakadviseurs sal die voorgeskrewe werke nog moet evalueer, maar op die oog af – vinnig beoordeel – lyk dit egter meer aanvaarbaar as die Staat en selfs ook meer aanvaarbaar as SACAI s’n. Ons sal so spoedig moontlik die inligting vir DV 2014 en 2015 aan u deurgee.

3. Gr. 0 – 11 – bly BCVO se verantwoordelikheid solank ons net bewys kan lewer van deeglike moderering. Geen inmenging van IEB. Ons eie toetse, eksamens, inhoude, ens. mag dus weer gebruik word. BCVO reël streeks- en nasionale moderering waarby al die skole moet inskakel.

4. Gr. 12 – leerlinge skryf ons eie Rekord- en Junie-eksamens, ook toetse soos voorheen. Ons moet net voldoen aan die vereistes gestel in die Hersiene Kurrikulum (KAV), m.a.w. binne die raamwerk bly. ‘n BCVO Standaardiseringseksamen sal weer vir die Rekordeksamen gereël word.

5. Ons sal dus weer ons eie inhoude kan volg sonder (soos in sommige gevalle) permanente inmenging van die staat by alle grade.

Werkswyse wat onderhandel is vir Gr. 12:
1. Vir die res van hierdie jaar registreer slegs BCVO en betaal slegs BCVO registrasiefooi. IEB stuur al die inligting aan BCVO en BCVO versprei dit aan al die skole. Skole mag reeds werkswinkels, ens. bywoon.
BCVO moet ‘n byeenkoms reël vir al die Gr. 10-12 onderwysers. IEB se vakspesialiste sal die onderwysers toespreek, leiding gee en vrae antwoord.
Bywoning hiervan sal verpligtend wees.
2. Al die Hoërskole moet vir DV 2014 by IEB registreer. IEB stuur alle kommunikasie vanaf DV 2014 direk aan die skool, maar ook aan BCVO sodat die kantoor ingelig is, kan herinner en raad gee. Al die skole moet registreer sodat hulle hulle eie kandidate kan hanteer.
3. Al die skole sal verplig wees om IEB se “Cluster”-vergaderings in Maart en September by te woon vir Gr. 12 moderering. Waar daar nie ander of genoeg skole naby mekaar is nie, sal gebruik gemaak word van E-clusters, m.a.w. sake sal elektronies gedoen word.
4. Alle skole sal nie eksamensentrums kan kry nie, a.g.v. getalle en kostes. Waar kandidate by ‘n ander sentrum skryf, bly hulle egter hulle eie skool se verantwoordelikheid. Uitslae word ook na die skool en nie na die sentrum gestuur. Die kandidaat skryf dus net by iemand anders se tafel en lokaal. Die kandidaat kry ‘n nommer om dienooreenkomstig geïdentifiseer te word. Indien IEB dus vir een van ons sentrums vra om ander leerlinge te huisves, geld dieselfde vir ons. Ons bied slegs ‘n tafel en stoel sodat die kandidaat onder ons toesig kan skryf. Die skool sal nie verder enige verantwoordelikheid hoef te dra ten opsigte van die kandidaat nie. BCVO sal IEB waar moontlik bystaan om te probeer verseker dat meer skole sentrums is. IEB verwag van skole om ander IEB-kandidate te akkommodeer.
5. BCVO kry al BCVO se kandidate se uitslae. Dit word egter ook aan skole direk gestuur.
6. Mondelinge en prakties sal by ‘n sentrale punt in elke streek plaasvind. BCVO moet dit reël, IEB sal dit kom modereer.
7. Vraestelle vir die eindeksamen sal tweeweekliks na ‘n sentrale punt in elke streek gestuur word. Skole met sentrums in die streek moet dit daar afhaal.
8. IEB bied nie meer vraestelle in die volgende vakke nie:
Landboubestuurspraktyk, Landbouwetenskap, Elektriese en Meganiese Tegnologie.
IEB sal BCVO bystaan om met die staat te reël dat ons kandidate in die vakke by die staat inskryf. Hierdie kandidate sal dus by beide die staat en IEB moet inskryf. Die staat reik dus ‘n sertifikaat vir die enkele vak uit en IEB vir die res van die vakke. IEB sal die punt wat die leerling by die staat gekry het op hulle briefhoof bevestig asook leerlinge daarna help om die twee vakverklarings te kombineer. Indien roosterbotsings plaasvind, sal die kandidaat die vraestel waarin die meeste kandidate betrokke is, skryf. Die ander vraestel sal dan die volgende sessie geskryf word. Hulle sal kandidate met roosterbotsings akkommodeer met ‘n reëling. IEB sal die reëling met die staat en Umalusi bevestig sodat dit nie gesien word as onreëlmatigheid nie.

Die grootste nadeel is beslis die hoë koste. Ons versoek u dus vriendelik om seker te maak dat ouers hiervan bewus is, sodat vir die eksamenfooi begroot kan word.

Die eksamenfooi by IEB is tans R4 300 per kandidaat en kan verhoog vir DV 2014. Die 2014-fooie is nog nie beskikbaar nie.

BCVO sal dus voortaan inligting wat ons van IEB ontvang, as E 000/2013 (E – Eksamen) kommunikeer.

Ons vertrou dat hierdie reëling tot voordeel en behoud van die CVO skole en BCVO sal wees tot ons weer van ons eie stelsel gebruik kan maak. Ons verseker u dat ons steeds volstoom na alternatiewe akkreditasie soek.

Ons versoek u dus vriendelik om hierdie jaar nog geduld te hê met die inmenging van die staat. Ons wil nie nou al hierdie reëling aan hulle bekendmaak nie omdat ons bang is dat ons Gr. 12-leerlinge benadeel kan word.

Vriendelike groete

____________________
L. VAN WYK
UITVOERENDE HOOF