OSI media vrystelling – Drankwet wysiging


Die Hoofbestuur van Oranje Sake Instituut het met waardering kennis geneem van die beoogde wysiging in die Drankwet wat alkohol verkope op Sondae sal verbied.

Die feit dat daar geen melding gemaak word of sodanige verkope behoorlik gemoniteer gaan word deur inspekteurs nie, laat die vraag ontstaan of die maatreël behoorlik toegepas kan word.

O. S. I. is ook bekommerd oor die feit dat gewone handel op Sondae steeds aan die toeneem is asof dit ’n gewone weeksdag is, terwyl die Woord van God alle handel op Sondae verbied.

Daar staan immers geskryf dat die gelowiges hulle moet weerhou van oortreding van die vierde gebod wat, volgens Eksodus 20 bepaal dat die Sabbatdag geheilig moet word en dat geen werk gedoen mag word nie.

Die Hoofbestuur doen derhalwe weereens ’n beroep op die owerhede om gehoor te gee aan die opdragte soos vervat in die Bybel.

Waar die regering dit hoog opgee dat meer as 70% van die land se inwoners Christene is, behoort die landswette ook sodanig toegepas te word dat dit in harmonie met die Bybelse begrippe sal wees.

Opgestel namens die Bestuur

S.L Mann
Voorsitter