VEILIGHEIDSRIGLYNE – TLU SA


ARBEIDSONRUS OP PLASE
Betogings en stakings deur onrus stokers en moontlik plaaswerkers soos wat dit in die Wes Kaap voorgekom het, mag mettertyd weer voortgesit word en moontlik ook na ander provinsies uitbrei. Die gewelddadige en kriminele aard van die stakings wat reeds voorgekom het, het die Veiligheidspan van die Ad Hoc Komitee genoop om riglyne te formuleer met die aanbeveling dat boere tydig voorsorgmaatreëls moet tref om nie onkant betrap te word nie.
Riglyne
• Bespreek die plaaslike situasie vroegtydig met bure om ‘n gemeenskaplike siening te ontwikkel en verseker dat telefoonnommers van almal, met inbegrip sleutelpersoneel van die plaaslike SAPD, sekuriteitsmaatskappye, ens vir al die bure beskikbaar is.
• Waar daar radionetwerke bestaan, moet dit optimaal benut word aangesien talle lede van die netwerk gelyktydig gewaarsku en geaktiveer kan word.
• Skakel met die plaaslike SAPD met die versoek dat inligting oor moontlike optredes verlang word en dat tydige tussenbeidetrede verwag word sou lewens en/of eiendom deur geweldadige stakings bedreig word. Vra direkte telefoonnommers van bevelvoerders, om in noodgevalle te gebruik.
• Skep ‘n informele weerbaarheidstruktuur wat binne die wet kan omsien na die veiligheid van die plaasgemeenskap om sodoende lewens en eiendom te beveilig. Sodanige vermoë behoort vir ‘n reaksievermoë voorsiening te maak om mede boere wat bedreig word van hulp en bystand te wees. Maak ook voorsiening om te verseker dat vroue, kinders en bejaardes in ‘n plek van veiligheid versamel en beveilig word.
• Identifiseer persone wat oor die vermoë beskik om koelkop namens geteikende boere te kan onderhandel om sodoende kortsigtige emosionele reaksies te minimiseer. Die gebruik van ‘n plaaslike regspraktisyn kan bydra dat optredes in ooreenstemming met wetsbepalings kan geskied.
• Verseker dat die verloop van gebeure deeglik chronologies geboekstaaf word en dat beeldmateriaal (hetsy stil- of videomateriaal) waarop aanhitsers, leiers en wetsoortreders duidelik identifiseerbaar is, geneem word. Selfone werk ook goed.
• Identifiseer alternatiewe arbeidsbronne vir gebruik waar kritiese oestye moontlik deur stakings onderbreek kan word.
• Tref voorsorgmaatreëls deur bure op bystand te hou, vir vinnige reaksie met brandbestryding en eerstehulptassies.
• Verseker dat die regsvereistes ten opsigte van noodweer en die beveiliging van privaateiendom in eenvoudige terme aan almal bekend is en dat dit verstaan word.
• Alle geweld en intimidasie moet as misdadigheid hanteer word, ongeag of dit deur opstokers aangestig word, en of dit polities van aard mag wees.

STAAN SAAM EN SKAKEL IN BY DIE PLAASLIKE GEORGANISEERDE LANDBOUSTRUKTUUR