BRIEF AAN Radio Pretoria

Geagte Bestuur,

Dankie vir die dokumentasie.

U word vriendelik versoek om kennis te neem van die volgende:

1. Hiermee bied ek amptelik my verskoning aan deurdat ek nie die ALGEMENE JAARVERGADERING VAN RADIO PRETORIA (MAATSKAPPY SONDER WINSOOGMERK) wat gehou word op 15 November 2012 om 15:00 (3.00 nm) in die lokaal: Centurion (Verwoerdburg) Raadsaal sal kan bywoon nie.

2. Die aangehegte Direkteursverslag is vir die tydperk verslag vir die jaar wat op 30 Junie 2011 geëindig het. Ek sou graag die verslag will bekom vir die tydperk wat op 30 Junie 2012 geëindig het.

3. Die NOTULE van die ALGEMENE JAARVERGADERING van die RADIO PRETORIA (ART 21) MAATSKAPPY gehou op 1 Desember 2011 om 16:00 in die KULTUURSAAL, MAGMEDGEBOU, BRAAM PRETORIUSSTR. 378, MAGALIESKRUIN, PRETORIA is onvolledig en behoort reggestel word en wel om die volgende redes:

• Die kwessie dat geen mosies van van lede die vloer af toegelaat was nie, is nie genotuleer nie. Die voorsitter het die saak gestel en op ‘n baie informele wyse deur instemming van die meerderheid van die lede teenwoordig die saak van die tafel afgevee. Hierdie is en was ‘n belagrike punt synde dit lede ontneem het van ‘n geleentheid om belangrike aangeleenthede te kon bespreek op die enigste vergadering wat daargestel is vir lede van die RADIO PRETORIA (ART 21) MAATSKAPPY.

• Die kwessie van die hantering van die Volmag van Mnr J P van Jaarsveld deur die waarnemende HUB, Mnr Willie Spies, is nie genotuleer nie. Die saak was bespreek en daarna ook op ‘n baie informele wyse deur instemming van die meerderheid van die lede teenwoordig deur die voorsitter van die tafel gevee. Hierdie is en was ‘n ernstige aangeleentheid en moes genotuleer gewees het.

Enige saak/aangeleentheid wat tot stemming gebring word moet genotuleer word.

4. Met die vergadering vermeld in punt 2 hierbo, was ‘n presedent geskep deurdat daar afgewyk was van die Statute deur Volmagte te aanvaar wat nie volgens ide Statute se voorskrifte ingedien was nie. Volmagte per-pos en faksimilee kopieë was aanvaar. Ek heg hierby aan my volmag ten gunste van Mnr Johan André Muller.

Ek verneem graag van u in hierdie verband.

Met dank,

F A Strydom