Gewone Universiteitsgraad dalk 4 jaar

Daar gaan steeds meer stemme op dat Suid-Afrika se skole misluk het in hulle opvoedingstaak. Dat leerlinge wat universiteit toe gaan het ‘n druipsyfer van digby die 40% en dit neem steeds toe.

Die agteruitgang het reeds onder Nelson Mandela se minister van onderwys, Sibusiso Bengu in 1994 tot 1999 begin. Die opvolgers deur Thabo Mkeki aangestel, naamlik Kader Asmal en Nadeli Pandor, het bygedra dat onderwys nog verder agteruit gegaan het. Jacob Zuma het die onderwys in 2009 opgebreek in twee afdelings, naamlik Basiese Onderwys en Hoër Onderwys. As minister van Hoër Onderwys en Opleiding het hy vir Blade Nzimande, die algemene sekretaris van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, aangestel. Dit het veroorsaak dat onderwys nog verder agteruit gegaan het. Afikanerouers het ook al hoe ongelukkiger begin raak oor die vreemde propagande wat op hulle kinders opgedring word wat hulle van hulle eie kultuur vervreem.

Die universiteite het reeds etlike jare gelede begin met ‘n voorbereidingskursus as aanvulling vir die mislukte hoërskool opleiding. Dit is blykbaar nie voldoende nie en daar word nou aan ‘n volle voorbereidingsjaar gedink. ‘n Gewone B-graad sal dus vier volle jare in beslag neem. Universiteitskoste is reeds haas onbekostigbaar en beteken dus ‘n verdere finansiële las op ouers en studente wat afgestudeer en hulle studiegeld moet afbetaal. Dit sal ook ‘n verdere las op belastingbetalers plaas deurdat universiteitsgeriewe uitgebrei sal moet word met dosente en akkommodasiegeriewe.

Die Raad vir Hoër Onderwys het met ‘n studie begin oor die uitvoerbaarheid van ‘n vier jaar graadkurses, maar kon nog nie hulle finale verslag vrystel nie. Die vier jaar skep ‘n praktiese probleem deurdat studente, wat van skole af kom wat hulle voldoende toerus om in drie jaar hulle studies te voltooi, gedwing sal word om onnodig vier jaar te studeer.