Brief vanaf VVK aan Voorgenome Afrikaner Beraad

17 Oktober 2012.

Van:        Paul Kruger

Voors.: Sentrale Komitee, Volksraad Verkiesing Kommissie (VVK).

Aan:        Menere P. Vorster en W. Weber.

Insake:   Voorgenome Afrikaner Beraad, 3 November 2012.

 

Geagte here;

1. Ek erken met dank ontvangs van u uitnodiging na bogenoemde voorgenome beraad.

2. Soos gestel word in die uitnodiging, is die doel daarvan “om te besin oor hoe ons as volk die toekoms tegemoet wil gaan”.

3. Dit is alombekend dat daar breedweg beskou twee standpunte hieroor in die volk bestaan (ook onder diegene op u uitnodigingslys): Een deel van die volk streef na vryheid en onafhanklikheid in ‘n eie staat. Die ander deel streef na ‘n verskansing en uitbou van ons indiwiduele belange en/of groepsbelange binne ‘n veelrassige Suid-Afrika.

4. Soos u tereg in die uitnodiging opmerk: “Baie water het sedert 1994 in die see geloop…” Ons kan dit ook ietwat duideliker stel: Baie van ons weerloses se bloed het sedert 1994 in die grond in geloop – baiemaal tydens onuitspreeklike marteldade. Baie van ons verarmde werkloses dwaal baie jare lank reeds doelloos rond as geknakte mense. Baie van ons tyd word deur chaos in die staatsadministrasie vermors. Baie mense het nie meer skoon water en ander dienste nie, hoewel hulle steeds belasting moet betaal. Baie van ons belastings word deur die onbekwame, uitspattige en korrupte misdaadbende in “Luthuli House” verkwis. Baie dele van ons natuur is vernietig en geplunder deur internasionale maatskappye. Baie van ons eie volk se besigheidsgeleenthede verdwyn en baie ly gebrek weens Swart-bevoordeling in ‘n sinkende ekonomie. Baie van ons verkragte dogters, vroue en bejaarde dames (en hulle families) is onbeskryflik stukkend. En die angswekkendste van alles: Ons God se Wette – byvoorbeeld oor moord (op ongebore kinders); oor vermenging (lees Daniël 2:43); oor gelykstelling van God en gode (soos die ANC-Nkosi); oor dobbelary; oor Sabbatsontheiliging; homoseksualisme, noem maar op – word met minagting deur die Swart Parlement in Kaapstad vertrap; sonder dat die sogenaamde Christelik-Gereformeerde Afrikanervolk – ‘n “Geloftevolk” nogal! – soveel as ‘n wenkbrou lig…meestal trouens eerder meedoen.

5. Die lys van kwelling en foltering wat hierdie volk deurmaak in ‘n barbaarse staat wat met barbaarse standaarde regeer word gaan aan en aan; tog klou die “ons-BLY-in-veelrassige-Suid Afrika”-groep onwrikbaar aan hulle standpunt vas. Die vraag is nou: Wat kan ek tog – ná dit alles – op enige beraad in 5 minute vir sulke mense sê oor “die toekoms”, terwyl nie eens al die bloed en trane van die afgelope 18 jaar hulle kon oortuig om, soos ek, na ‘n toekoms van vryheid en onafhanklikheid te streef en daarvoor te werk nie?

6. Ek vertrou u sal in die vooropstelling verstaan dat my deelname aan die beraad myns insiens ‘n futiele oefening sou wees; en dat ek u uitnodiging gevolglik van die hand moet wys.

7. ‘n Gedagte wat ek nietemin by u wil laat: Die verhaal van hierdie volk, is in wese ‘n verhaal van stryd tussen Lig en Duisternis. Die volk se toekoms hang slegs van een aspek af: Ons bereidwilligheid al dan nie om hierdie Stryd voort te sit – met aflegging van alle egoïsme, illusies van meerderwaardigheid en oorwegings van persoonlike belang; met bereidwilligheid om dieselfde op te offer in die Stryd as wat ons voorgeslagte – op wie ons so graag roem – opgeoffer het. Daar is in hierdie Stryd geen plek vir kompromieë tussen sekulêre humanisme enersyds en die ware, onvervalsde Christelike leer andersyds nie. Die Een wat ons gered het by Bloedrivier en Majuba laat Hom nie bespot of uittart nie – Hy het ons uit Sy genade in aansyn geroep; maar Hy het ons nie “nodig” nie: As hierdie volk voortgaan op die huidige trant, kan Hy ons (verder) uitmekaarslaan soos ‘n erdepot totdat die poeier daarvan in alle windstreke wegwaai – ongeag al ons kerke, vakbonde, ander bonde, kultuurbewegings, burgerregte-organisasies, De la Rey-liedjies, politieke partye, verkiesingskommissie…of berade.

Die uwe;

Paul Kruger.