Briewe – Dr Verwoerd, ‘n gedig

Die Verwoerd-figuur alleen was meer as genoeg
om met alle mense se ryke verbeelding te ploeg.
Op die kruin van sy betekenisvolle lewenspad
het hy geheers soos geen ander volksleier had.
‘n Generaal wat sy leër deur ‘n nou bergpas lei,
sonder weerga en uitermate wellewend was hy.

As volksleier het hy treffende strategie bepaal,
die beste uit die geringste besonderheid gehaal.
Sy groot intellektuele vermoë en oorredingskrag
het menigeen verras wat betref wysheid en gesag.
Altyd dieselfde, altyd gemoedelik, altyd briljant,
instrument van akkoord tussen volke en verstand.

Die Verwoerd-tydperk was deurlopend gekenmerk
deur opbruisende ontwikkeling sonder paal of perk.
Breë denke en beslissings was aan hom toevertrou,
sy staatsmanskuns as ‘n geniale hoogtepunt beskou.
Opperste leidsman en boumeester, draer van agting
met toenemende fyn aanvoeling vir die verwagting.

Vriend en vyand het sy hoogs uitsonderlike intellek
en dryfkrag bemerk, met toewyding wat wyd uitstrek.
Vooruitsiendheid van gebeure en aanleg vir staatkunde
was onafskeibaar van sy merkwaardige redeneerkunde.
Man van oortuiging en hoë sedelike moed en sterk leier
het hy visie gehad wat sy eie mense lewenslank sou lei.

Ryklik bedeeld met begaafdheid van gees en verstand,
selfloosheid, beginselvas, eerlik in karakter en stand.
Besonder bekwaam, hardwerkend, opreg van inbors,
altyd hoflik teenoor almal van ‘n geleerde tot ‘n jors.
Een van Suid-Afrika se merkwaardigste leidsmanne,
almal beter daaraan toe in sy regeertyd as vergange.

Skep jou eie toekoms was sy onveranderlike leuse,
derhalwe was daar vir hom geen ander weg of keuse.
Vir sy toesprake het hy geen aantekeninge gebruik,
sy geheue onuitputlik soos die weduwee se kruik.
Hy het nooit nodig gevind op twee gedagtes te hink,
die uitgestippelde toekoms het hom vooruit gewink.

Teen sy integriteit kon en was geen vinger ooit gelê,
hy het ordelike wette eerlik en beroepsmatig neergelê.
Alle koerante links en regs het hom na sy dood besing
na werklik besef is hy het gunstig vir alle volke beding.
Sy klassieke beleid vir alle volkere van aparte vryheid,
sy wysheid het ‘n verstandige regverdige bopunt bereik.

Hierdie politieke held het almal na samehorigheid gelei,
vir die volksgroepe hier te lande ‘n vrye republiek verkry.
Eerbied is allerweë deur alle volke na sy heengaan getoon,
duidelik was Blank en Swart geskok verenig in sy dood.
‘n Kolos onder sy eie mense het in hierdie wêreld gedien,
‘n man besonders van formaat wat heldeverering verdien.