Stryd in die Nederduitsch Hervormde Kerk

Die Kommissie van die AKV wil dit baie duidelik stel dat die eenheid van die NHKA vir ons van uiterste belang is. Daarom nooi die Kommissie van die AKV diegene wat die Staat van Belydenis onderteken het maar steeds bereid is om gesprek te voer daartoe uit, mits

* hulle, hulle ondertekening van die Staat van Belydenis terugtrek,
* hulle, hulle volledig onderwerp aan die Kerkorde, die besluite van kerklike vergaderings, en (in die geval van predikante) die beloftes van die proponentsondertekenings-formule,
* hulle alle hofsake teen die Hervormde Kerk en ampsdraers van die Kerk onvoorwaardelik terugtrek,
* hulle, hulle ondersteuning aan die vervreemding van kerklike eiendom terugtrek en waar van toepassing hulle invloed gebruik om sulke prosesse te verhinder of te keer,
* hulle, hulle ondersteuning aan doleansie en die weerhouding van sinodale offergawes (heffings) terugtrek en toesien dat agterstallige heffings onmiddellik oorbetaal word.

In sulke gevalle staan dit lidmate en ampsdraers vry om hulle bekommernisse en besware by die toepaslike kerklike vergaderings en rade aanhangig te maak en dáár gesprek in die Kerk voort te sit.

Die steedsHervormers het in die lig hiervan ‘n vergadering bele met die volgende as uitgangspunt en reelings:

Omrede ons van mening is dat ons in sake rakende ons geloof geen toegewing aan die meerderheid kan maak nie, rig ons op kort kennisgewing die volgende uitnodiging:

Alle gemeentes waar ‘n meerderheid van lidmate hulself vereenselwig met die inhoud van die Staat van Belydenis word uitgenooi om 3 afgevaardigdes te stuur na ‘n Formaliseringsvergadering terwyl alle ander lidmate wat hierdie saak goedgesind is welkom is om hierdie geleentheid by te woon.

Die reëlings is as volg:
DATUM: 16 Junie 2012.
PLEK: Kerkgebou van die NHKA Premiermyn – Cullinan.
Vir enige navrae kontak gerus Mnr Danie Dormehl by:
Epos: [email protected]
Telno: 082 1270 0649