Category Archives: Uit die Woord

Wat is die fondament van ons bouwerk?

Mat 7:24  Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het….

Hoe hanteer ons onreg?

1 Petrus 2:20 “ …… Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly—dit is genade by God. Wie van ons ken nie die verlammende gevoel van onreg nie!…

Wat is ons reaksie te midde van chaos in ons lewens?

Mt. 6:33  Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Hoe geneig is u en ek om wanneer daar…

Die Tiende Gebod

Eks.20:17  Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy…

Die negende gebod

Eks. 20:16  Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. “Natuurlik nie“ , is my eerste reaksie. Wie sal dit willens en wetens doen? Ja daar is misdadige…

Die Agste Gebod

Eks 20:15  Jy mag nie steel nie: Kort, maar so kragtig! Hoe kragtig, word duidelik uit die kerkvaders se omskrywing: God verbied nie alleen dié diefstal  en roof  wat die…

Die Sewende Gebod

Eks. 20:14  Jy mag nie egbreek nie. Hoe lekker sou dit wees om aan die versoeking dat ons nie oor hiérdie gebod hoef na te dink nie, omdat die behoudende…

Die Tweede Gebod

Eks. 20: 4  Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak… Wat het van hierdie gebod in ons samelewing geword? In die besonder twee verskynsels wat vra…

Is ons nog getrou?

Eks. 20:3 Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Hoeveel sulke kort sinnetjies is daar in ons geliefde Woord wat só gelaai is met betekenis? In 1…

Wie is ek?

Filipense 4:13  Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Wat ons hierdie week wil oordink in ons oordenking vanuit die Skrif is waarskynlik vir nie…

“Waar sal ons hulp vandaan kom”?

2Kn 1:3  Maar die Engel van die HERE (YHWH) het vir Elía, die Tisbiet, gesê: Maak jou klaar, gaan op, die boodskappers van die koning van Samaría tegemoet, en spreek…

Hoe gemaak met al die gebedsversoeke?

Spr. 28:9  Wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is ‘n gruwel. Jer 7:16  En jy, bid nie vir hierdie volk nie…

Hoe gemaak met iemand wat nie om verskoning wil vra nie?

Luk.6:37  En julle moet nie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moet nie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry, en julle…

Die vreugde daarvan om te kan vergewe!

Mt.6:14  Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. 15  Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader…

Daar is ook lyding in die geboorte!

II Kor 5:21  Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom. Luk 2:14  Eer aan…

Wat hou die geboorte van Christus vir u en my in?

Heb 7:26, 27  Want so ‘n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het; wat…

God kies self Sy Uitverkorenes

Jn. 15:16  Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, …… “. Die…

500 Jaar Vreugde!

Ef. 2:8  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; God hou self sy kerk in stand!…

Hoeveel vingers wys na my?

1 Petrus 2:9  Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit…

Ons Vader beskik regtig!

Spr 16:33  In die skoot word die lot gewerp, maar elke beslissing daarvan kom van die HERE (YHWH). Watter onmeetlike troos vir elkeen wat nie net met die mond bely…

EK GLó, MAAR …….!

1 Sam. 15:23 “ Want wederstrewigheid is ‘n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. …..” Hoeveel voorbeelde is daar in u en my lewe waarin ek sê:…

Die Wonder van my Verlossing!

Ef. 2:8  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; Dit is goed dat ons onsself gereeld…

Is God dan nie onregverdig om van ons die onmoontlike te verwag nie?

Gen 3:13  Daarop sê die HERE (YHWH) God aan die vrou: Wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord: Die slang het my bedrieg, en ek het geëet. Ons…

Ek glo! Waarin glo ek?

Jak. 2:19  Jy glo dat God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. Elke mens glo in iets. Selfs die sogenaamde ateïste, hy glo…

God sal verstaan:

Eks 23:7  Hou jou ver van valse sake af. En moenie die onskuldige en die wat reg het, ombring nie, want Ek sal die skuldige nie regverdig verklaar nie. Is…

Ek is verlos van myself! Wat nou?

Rom 12:1  Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike…

Verstaan ek waarvan ek verlos is?

Ef.2:8  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; Wees dood eerlik met uself! Het u ook…

Weet ons wat sonde is?

Rom 3:20  aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Lidmate van ‘n makro…

Ek het geen seggenskap oor my lewe, net verantwoordelikheid!

Rom 14:8  Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here; of ons dan lewe en of…

Pottebakkersklei

  Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juis besig om ’n stuk werk op die skywe te maak. En die voorwerp wat hy…

Vreugde in oorvloed

  En julle, kinders van Sion, juig en wees bly in die HERE julle God, want Hy gee julle die leraar tot geregtigheid en laat op julle neerdaal die reën,…

Groei

  Die regverdige sal groei soos ’n palmboom; hy sal opgroei soos ’n seder op die Libanon. Geplant in die huis van die HERE, sal hulle groei in die voorhowe…

Gereinigde Eiendom

… Jesus Christus, wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ’n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke…

Skep moed en stap voort

  In dié dag sal aan Jerusalem gesê word: Vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap hang nie! Die HERE jou God is by jou, ’n held wat…

Vermaaklike Vreugde

  En in dié dag roep die Here … tot geween en tot rouklag … maar kyk, daar is vreugde en vrolikheid, beeste word doodgemaak en skape geslag, vleis geëet…

Beloftes en Geloftes

As jy aan die HERE jou God ’n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie; want die HERE jou God sal dit sekerlik van jou eis,…

Ware Rykdom

Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is ’n groot wins (1 Tim. 6:6). Daar was nog altyd mense wat dink dat dit goed sal gaan op aardse gebied met iemand…

Hemelse Burgerskap

Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus (Filip. 3:20). Die bekende spreekwoord “Wanneer jy in Rome is, maak jy…

God neem jou aan as Sy Kind

… Ek sal julle aanneem; en Ek sal vir julle ’n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige (2 Kor. 6:17,…

DIE HEILIGE GEES OORTUIG JOU DAT JY KIND VAN GOD IS

Want julle het nie ontvang ’n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader!…

Deur God bevry

Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy Seun uitgestuur, gebore uit ’n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los…

Volhardend Vorentoe

Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die…

Skynheiligheid

Die sondes van sommige mense is baie duidelik en gaan voor hulle uit tot die oordeel, maar volg ander eers agterna. Net so is ook die goeie werke baie duidelik,…

Groot Dade van God

En Jetro het hom verheug oor al die goeie wat die HERE aan Israel gedoen het, dat Hy hulle uit die hand van die Egiptenare verlos het …Nou weet ek…

Die Blydskap van die Heilige Gees

Want ons evangelie het tot julle … gekom … in krag en die Heilige Gees en in volle versekerdheid … En julle het navolgers van ons geword en van die…

Deur God gegryp

… omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is (Filip. 3:12). En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand…

Bekwaam gemaak deur die Vader

Daarom hou ons ook nie op nie … om vir julle te bid … sodat julle … die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê…

Droogtebeheer

… en hulle siel sal wees soos ’n welbesproeide tuin, en hulle sal verder nie meer kwyn nie. Dan sal die jonkvrou haar verheug in die koordans, ja, die jong…

Blydskap gebore uit Bekering

… En hy antwoord en sê: Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is … en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy…

Tydelike val

Wees nie bly oor my nie, o my vyandin! Al het ek geval, ek staan weer op; al sit ek in die duisternis, die HERE is ’n lig vir my…