Category Archives: Uit die Woord

Groot Dade van God

En Jetro het hom verheug oor al die goeie wat die HERE aan Israel gedoen het, dat Hy hulle uit die hand van die Egiptenare verlos het …Nou weet ek…

Die Blydskap van die Heilige Gees

Want ons evangelie het tot julle … gekom … in krag en die Heilige Gees en in volle versekerdheid … En julle het navolgers van ons geword en van die…

Deur God gegryp

… omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is (Filip. 3:12). En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand…

Bekwaam gemaak deur die Vader

Daarom hou ons ook nie op nie … om vir julle te bid … sodat julle … die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê…

Droogtebeheer

… en hulle siel sal wees soos ’n welbesproeide tuin, en hulle sal verder nie meer kwyn nie. Dan sal die jonkvrou haar verheug in die koordans, ja, die jong…

Blydskap gebore uit Bekering

… En hy antwoord en sê: Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is … en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy…

Tydelike val

Wees nie bly oor my nie, o my vyandin! Al het ek geval, ek staan weer op; al sit ek in die duisternis, die HERE is ’n lig vir my…

‘n Vaste Verwagting

Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat … sê: Waar is die belofte van sy wederkoms? … Maar die dag…

Tugtiging lei tot Vrede

Nou lyk elke tugtiging of dit op die oombik nie ’n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter ’n vredevolle vrug van geregtigheid vir die…

Blydskap in Gebedsverhoring

Verbly die siel van u kneg, want tot U, o HERE, hef ek my siel op. In die dag van my benoudheid roep ek U aan, want U verhoor my…

Die Evangelie bring Blydskap

en die losgekooptes van die Here sal teruggaan en na Sion kom met gejubel, en ewige vreugde sal op hulle hoof wees; vreugde en blydskap sal hulle verkry, maar kommer…

Belydenis bring Blydskap

Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees; was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor; laat die gebeente juig wat U…

Sondag: Feesdag

Daarop het Nehemía … en Esra … en die Leviete … aan die volk gesê: Hierdie dag is heilig aan die Here julle God; treur nie en ween nie! Want…

Wat sien die HERE?

… Want nie wat die méns sien, sien God nie; want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan (1 Sam. 16:7). Julle…

Oesryke Lewenswandel

… Wandel deur die Gees … nooit die begeerlikheid van die vlees … nie … Maar die vrug van die Gees is … blydskap … (Gal. 5:16, 22). Dit is…

Ware Vriend

Vertrou geen metgesel nie, maak op geen vriend staat nie … die man se vyande is sy huisgenote! Maar ek sal uitsien na die HERE, ek wil wag op die…

Enigste Trooster in al ons probleme

… die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking … (2 Kor. 1:3, 4). Dit is nou maar een maal deel van die aardse lewe om…

Grootste Wens

Ja waarlik, ek ag ook alles as skade … sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding … (Filip. 3:10). As ’n “goeie fee” vir jou kans…

Wonderwoord

En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ’n lamp wat in ’n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek…

Die Genade van Geliefdes

Mag jou fontein geseënd wees, en verheug jou oor die vrou van jou jeug – (Spr. 5:18). Jou vrou is soos ’n vrugbare wingerdstok binne-in jou huis; jou kinders soos…

Vreugde in my Maker

Laat Israel hom verheug in sy Maker … (Ps. 149:2). Want jou Maker is jou Man; Here van die leërskare is sy Naam; en die Heilige van Israel is jou…

Wins Afgeskryf

Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag (Filip. 3:7). Ons het almal dinge waarmee ons besig is en waaruit ons vreugde put. Daar…

Aanskouers van Sy Majesteit

Want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en koms van onse Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy…

‘n Lawende Reënbui

Dan sal die oorblyfsel van Jakob onder baie volke wees … soos reënbuie op die plante … (Miga 5:6). Ek het geplant, Apollos het natgemaak, maar God het laat groei…

’n Heilige Tempel van God

Weet julle nie dat julle ’n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? … die tempel van God is heilig, en dit is julle…

In die skadu van Christus

Op die berg van Israel sal Ek dit plant, en dit sal … ’n heerlike seder word, sodat al die voëls van allerhande vere daaronder sal woon; in die skaduwee…

Die dood is verslind

Hy sal die dood vir ewig vernietig, en die Here HERE sal die trane van alle aangesigte afvee … (Jes. 25:8). … Die dood is verslind in die oorwinning. (1…

Goddelike Denke

Maar hulle ken nie die gedagtes van die Here nie en verstaan nie sy besluit nie, dat Hy hulle versamel het soos gerwe op die dorsvloer (Miga 4:12). … Hoe…

Vergewe en Vergeet

… want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie (Jer. 31:34). Wie oorwin … Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van…

Roem in Christus

maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem dat hy … My ken … (Jer. 9:24) … Die wat wil roem, moet in die Here roem (1 Kor. 1:31)….

Bruilofsfees

En Ek sal My met jou verloof tot in ewigheid … (Hos. 2:18). Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van…

Lewensideaal

Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak; want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie (2 Petr. 1:10)….

Blye doodstyding

… ek maak julle die evangelie bekend … dat Christus … gesterf het …(1 Kor. 15:1, 3)   Evangelie beteken goeie tyding. Hier word iets wat normaalweg ’n slegte tyding…

Vreugde gebore uit beproewing

Krimp inmekaar … soos een wat baar! Want nou sal jy die stad verlaat … en jy sal in Babel aankom – dáár sal jy gered word, dáár sal die…

Die seën van Abraham – Jesus Christus

En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God (Deut. 28:2), sodat die seën van Abraham na die…

Maak die saak uit en deel in genade van God

Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here: al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit…

Rykdom in afwagting

Ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is, dat julle in alle opsigte in Hom ryk gemaak is…

Goddelike liefde

En nou bly geloof, hoop, liefde – hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde (Kor. 13:13).   … As ons mekaar liefhet, bly God in ons en het…

Uit die Woord – Bedroef nie die Heilige Gees nie

En bedroef nie die Heilige Gees van God nie … Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het (Efés. 4:30,…

Uit die Woord – Hemelse rustigheid

Maar hulle sal sit elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom, sonder dat iemand hulle verskrik; want die mond van die Here van die leërskare het dit gespreek (Miga…

Uit die Woord – vryheid en bandeloosheid

Want julle is tot vryheid geroep, broeders; gebruik net nie julle vryheid as aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde (Gal. 5:13).   Wat beteken dit…

Uit die Woord – Ewige heil

… die hemel sal soos rook verdwyn en die aarde soos ’n kleed verslyt en sy bewoners soos muskiete sterwe; maar my heil sal vir ewig bestaan … (Jes. 51:6)….

Hou vas met blydskap

…deurdat julle die woord van die lewe vashou … om dieselfde rede moet julle ook bly wees … (Filip. 2:16, 18).   Die vreugde om Christene te sien wat hulle…

Gedeelde blydskap

… as een lid geëer word, is al die lede saam bly (1 Kor. 12:26).   Jy voel sekerlik ook goed wanneer jy mooi aangetrek is. Of dalk is jy…

Uit die Woord – VREES NIE!

… Vrees nie, Abram, Ek is vir jou ’n skild en jou loon is baie groot (Gén. 15:1).   … Die Here is vir my ’n Helper, en ek sal…

Christus ons Wegbereider

… Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos jull Hom na die hemel sien wegvaar het ( Hand. 1:11).                                                                         Jesus Christus…

Leef Rustig

….en julle eer daarin te stel om rustig te lewe en julle eie sake te behartig en met julle eie hande te werk … (1 Thes. 4:11).   Spanning en…

Strydgenote

… dat julle … een van siel, saam stry vir die geloof … (Filip. 1:27).   Om alleen te wees, is vir enige mens onaangenaam, want ons is sosiale wesens….

End goed -Alles goed

… verbaas julle nie oor die … vervolging … nie … sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel (1 Petr. 4:12, 13).   Dit…

Geloof bring blydskap

“… saam met julle almal sal bly tot julle bevordering en blydskap in die geloof” (Filip. 1:25).   Die oogmerk van die evangelie is dat elke ware kind van die…