Op die volksakker – Sonsondergang vir Sonop?

Kort op die hake van Overvaal en hernieude aanvalle op ons taal in skole, woed ʼn “te wit” storm rond om die ikoniese Sonop studente koshuis by Tukkies.

Sentraal tot die debat is die vraag of Sonop diskriminerend is teenoor ander groepe.

Terwyl ons as eerste ons sou wou skaar by teenstand teen duidelik rassistiese optrede deur die UP-bestuur, moet ons vir een oomblik oorweeg wat was Sonop se bydrae tot ons volk – veral in onlangse dekades.

Seker die eerste oud-Sonopper waaraan ons kan dink is oudminister Pik Botha. Anton Rupert was na berig word instrumenteel in die ondergrawing van doktor Verwoerd se ekonomiese beleid!

Wat sê dit van die inrigting as hierdie name pryk onder “Groot figure van Sonop”?

Beskou ons die wortels van die tehuis en bande deur dekades, kom mens noodwendig tot die besef dat die Sonop van die eerste dekades van die twintigste eeu hemelsbreed verskil van die Sonop wat in later dekades weinig anders geword as die slypskool van ʼn verworde “establishment”. Saam met ons kerke en kultuurliggame van weleer het meeste instansies “verlig” geraak.

Dit is daarom ironies dat die koshuis wie se “groot name” juis die smouse van transformasie was – daardie transformasie wat ons land en volk in ellende gedompel het – nou klaarblyklik nie self wil transformeer nie!

Die werklikheid is dat indien diegene wat die “transformeerders” van gister wil huldig, self nie deel wil word van die “nuwe” bedeling wat hulle indirek help skep het nie, hulle ontbloot staan as skynheilig en vol eiebelang.

Maar daar is óók ʼn dieper vraag wat aan elke ouer opgedring word: kan Christen-ouers hul kinders blootstel aan verkankerde SA kampusse?

Ons kampusse is nie meer, soos van ouds, die sosiaal-akademiese leerskool vir ons jongmense nie. Dit het ontaard in indoktrineringsentra, waar gekose “leiers” gevorm word, na die lees van anti-Christelike beginsels van die humanisme en globalisme.

Die ander studente word op kunsmatig-bedrieglike wyse “ingetrek”, maar word omvorm tot daardie ondenkende, “nuttelose idiote” vir wie die status quo van partypolitieke oorheersing van volkere as “normaal” en “wenslik” voorgehou word.

Leerplanne is nie meer afgestem op kritiese denke en redeneringsvermoë nie, maar is bloot ʼn drukgang om die nuwe wêreldorde te aanvaar en uit te bou deur aktief daaraan deel te neem!

Benewens hierdie sielsgevare, het juis die gedwonge transformasie wat oud-Sonoppers gesmous het gelei tot verlaagde akademiese standaarde, politieke onrus en grootskaalse wangedrag in die naam van “verdraagsaamheid”.

Jong meisies word aangerand, verkrag en vermoor. Jong mans word geprys as hul ruggraatloos toekyk, en enige teenstand word beantwoord met bandelose geweld – terwyl universiteitsowerhede die geweldenaars beskerm!

Afrikaner-student, QUO VADIS?

Ons moet ons Christelik-volkseie studiefondse stig, fokus en sterk maak;

Ons as Afrikaner-ouers moet ophou om getransformeerde instansies ryk te maak met ons swaarverdiende geld, terwyl ander “gratis” studeer op ons belastingrekening.

Ons moet ons eie instellings sterker maak, nog eie instellings stig.

Bo alles moet ons die dwaalgees van afgodiese ikone besweer en uit ons kringe weer!