Onderwys en nuwe drakoniese wetgewing

Ouers van kinders wat nog skoolpligtig is, moet ernstig kennis neem van die voorgestelde wysiging van die Basiese Onderwys Wet, of te wel BELA,  wat deur die owerheid ter tafel geplaas is vir kommentaar.

Skrywer glo dat die Departement van Onderwys ten spyte van vele besware teen die implementering van die wet, wel sal voortgaan daarmee.

In ‘n skrywe van die Afrikaanse Protestantse Kerk (APK) aan die Departement van Onderwys  word daar duidelik standpunt ingeneem teen die verandering van bestaande wetgewing.

Ouers moet kennis neem dat die staat volgens die wetgewing kinders sien as “eiendom van die staat” en soos gestel in die APK dokument “as iemand aan die staat behoort, kom dit neer op slawerny”.

Die voorgestelde veranderinge kom neer op ‘n aanval op ons religieuse en kulturele vryheid , taalbeleid sal berus by die owerheid , gebruik van skole deur  kerk genootskappe gaan “beheer” word en die aanstelling van onderwysers berus by die staat.

Laasgenoemde kan veroorsaak dat ‘n Moslem of Ateïs of voorvaderaanbidder as onderwyser by ‘n skool aangestel kan (sal) word.  Hier plaas ouers dus hul kind se religieuse en kulturele opvoeding in die hande van ‘n volksvreemde wat lynreg indruis teen die doop gelofte wat ouers afgelê het.  Daarmee is onderneem dat hulle (ouers),  hul kinders sal onderrig en laat onderrig soos voorgeskryf deur die Woord van God.

Verder sal onderwysers  deur die wetgewing verplig word om al hul finansiële inligting, geskenke ontvang, voordele van aandele ens. te verklaar aan die betrokke onderwys departement, vir watter rede?  Wie gaan al hierdie inligting kontroleer?

Ouers wat tuisonderrig doen sal verplig word om hul onderrig(leerplanne) aan te pas by die staat se Nasionale Kurrikulum, wat die gevolg sal hê dat ouers hul kinders  moet leer van ‘n veelgodedom, leer van ‘n geskiedenis wat herskryf is om die sg. agtergeblewenes te pas en dat hul die Nasionale Senior Sertifikaat  eksamen moet aflê terwyl die kind in die staatskool enige skoolverlater eksamen kan aflê.

Die skrywe van die AP kerk sluit af deur te beklemtoon dat kinders nie aan die staat behoort nie, inteendeel die kinders behoort selfs nie aan die ouers nie, God gee ouers die gesag om kinders op te voed tot Sy eer.

Die tyd vir staatsonderwys of te wel model C-skole is verby.  Gelowige ouers sal moet kyk na alternatiewe onderrig modelle soos die CVO-skole. Ouers sal moet vergeet van “sosialisering” en my kind se “sport” en sien wat die plan van die regering is met hulle (die ouers) se Godgegewe kinders. Studies het getoon dat jy twee keuses het,  jy segregeer, m.a.w. jy voed jou kind op deur en tussen jou mense of jy integreer en gee jou kind aan die wêreld.

Die geskiedenis het getoon dat  die Afrikaner opgestaan het teen Britse imperialisme toe kinders die reg ontneem is om onderrig in hul moedertaal te ontvang, dit het die gevolg en ontstaan van Christelik-Nasionale Onderwys (CNO) teweeg gebring.

Het ons as ouers nog die roeping en ruggraat om op te staan vir ons kinders of laat ons ons kinders oor aan die invloede van die  wêreld?

Hans Greef