Eerste Afrikaanse Taalkongres 1896

Op 15 en 16 Januarie 1896 is die eerste Afrikaanse taalkongres in die Paarl gehou. Ongeveer 100 verteenwoordigers vanoor die hele land het onder voorsitterskap van ds. S J du Toit vergader en prof. Cachet het as eerste spreker voorgestel dat die beginsel gehandhaaf moes word dat ons skryf soos ons praat. Hy het ook voorgestel dat ‘n tydskrif uitgegee moet word om die beweging te bevorder.  Talle sprekers (ons mense kan mos saamwerk), het dit met vreugde ondersteun.  Mnr. P Scholtz het dit saamgevat. “In Hollands voel ek my nes in ‘n pak klere wat te groot is. In Afrikaans voel ek tuis.”

Daar is besluit om Afrikaans te hou soos wat die taal in Die Patriot gegroei het en dit nie nader aan Nederlands te probeer bring nie. Die kwessie van Afrikaans as skool- en kerktaal is vurig bepleit. Die belangrikste besluit was die uitgee van ‘n eie Afrikaanse tydskrif en geld vir dié doel in te samel. Die tydskrif sal veral aandag wy aan die Afrikaanse letterkunde en dit sou ‘n blad vir die huisgesin wees, ‘n ware huisvriend.  Daar is op die naam Ons Klyntji besluit. Reeds daar is 500 intekenaars verkry.

Hierdie taalkongres was ‘n mylpaal in ons taalgeskiedenis, daar dit die eerste groot vergadering van voorstander van Afrikaans was en vrug gedra het in die vorm van die eerste tydskrif in Afrikaans.

Die bron waaruit hierdie geskiedenis aangehaal is, is die Afrikaanse Kultuuralmanak van Die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge.

Wie sê ons Afrikaners kan nie saamstaan en saamwerk nie?  Tydens die beginsel-taalkongres was daar volkome eenstemmigheid en geeneen, ook daarna, het probeer om te mor en te kla nie. Ons werk steeds saam soos in Die Vryburger bewys word. Die Vryburger (hierdie belangrike volksmondstuk en algeheel betroubare elektroniese koerant) is ‘n groot sukses en die harde werk van die personeel word daagliks deur die lesers waardeer.

Gee asseblief ook jou ondersteuning deur jou vriende van Die Vryburger te vertel sodat die duisende lesers tot miljoene kan styg.