Treffend Afrikaans – Samestelling

TaalmonumentDeur Taalstryder

‘n Taal word nie verryk as die woordeskat uitermate uitgebrei word nie omdat die omvang daarvan te groot word vir gebruik van al die woorde. Wat egter belangrik is, is dat tale met ontwikkeling deur die jare spontaan in omvang verklein en struktureel eenvoudiger geword het. Let maar op na ouer tale tot jonger tale soos Hebreeus, Latyn, Duits, Engels en Afrikaans se naamvalle en werkwoordverbuigings. Klaarblyklik het klassieke Grieks in eenvoudiger moderne Grieks vereenvoudig. Sogenaamde taalverryking (onnodige uitbreiding) is ‘n onding wat veel meer skade aanrig as wat dit voordele inhou. ‘n Mens kan nouliks ‘n woordeskat van sowat 30 000 woorde bemeester, en as die woordeskat nog veel meer uitgebrei word, raak dit werklik onhanteerbaar. Vakwoorde is nog nie eens hierby ingesluit nie.

Geen taal ontstaan in ‘n kits nie, en waar ‘n taal afgebreek word, verdwyn ook volksuitdrukkings en kultuur, die geskiedenis raak verwaarloos en volksbewustheid verflou. Afbrekers van Afrikaans is tans juis besig met ‘n angliseringspolitiek deur voor te gee dat hulle Afrikaans probeer bevorder terwyl hulle met subtiele strategie die teenoorgestelde probeer bereik. Die betekenis van gevestigde woorde word verdraai en met sogenaamde nuwe betekenisse vervang. Dit word so ongemerk moontlik gedoen. Ook word al hoe meer erkenning aan Romaanse woorde gegee wat dan kwansuis nie Engels is nie. Tog begin sodanige woorde die Dietse karakter van Afrikaans oorheers. Dan noem hulle dit vooruitgang, uitbreiding van die taal, vernuwing (modernisering), meer in pas met eenvormigheid op wêreldvlak om gesprekvoering kastig makliker te maak. Dit is gewoonlik Afrikaanssprekendes met intervolksharte wat sogenaamde wêreldtale probeer bevorder, dog terselfdertyd wegbeweeg van die een besondere eienskap van Afrikaans, naamlik beskrywend.

Daar is doelbewuste afbrekers van Afrikaans, want in sommige kringe word beweer dat Afrikaans nie bestaansreg het nie omdat dit kwansuis ‘n  “inferieure detoriasie van originele superieure”  tale is en saamgeflans is. So ‘n redenasie laat die weg oop om die volle woordeskatte van alle tale in die wêreld saam te voeg en dit as Afrikaans te beskou. Die ergste van alles is egter dat die gewone Afrikaanse (Dietse) woorde in onbruik verval en alleen die Romaanse of vreemde woorde gebruik word. Is dit taalverrykend?  Dit is ontaarding van Afrikaans.

Die wese van ‘n taal word dikwels nie ten volle besef nie. Dit gaan nie net oor die woordeskat nie, maar ‘n taal se waarde word ook weerspieël in sy geskiedenis, in volksuitdrukkings, in die kultuur waarin dit ontwikkel het en ook in trotse volksbewustheid. Daarom behoort ‘n regering wat nie ‘n Afrikaanse inslag het nie, nie die gesag te hê om die taal te beheer nie. Net soos geskiedenis deur verskillende volke vanuit verskillende hoeke beskou word, beskou hulle ook tale se betekenis verskillend, al het hulle goeie bedoelings.