Wonderboom Geloftefees 2015

Loof die HERE … solank as ek lewe … Die HERE is vir ewig Koning;”

Die gebeure voor en tydens die slag van Bloedrivier is wonderwerke, daarom eer ons God vir die oorwinning”

Ons het nie tans ´n landstreek waarheen ons kan trek nie, maar kan en moet ter wille van volks-oorlewing vasstaan vir én werk aan ons vryheid … ons het die reg en plig tot verset, omdat ons geroepe volk is”

´n Geroepe volk wat sy vryheid wil herwin en gebruik tot eer van God”

Die vieringe by die geskiedkundige Wonderboom terrein in Pretoria was, onder ´n oortrokke hemelruim, en latere fyn misreën, goed ondersteun.

Verrigtinge is geopen met gebed en die opdra van die dag én verrigtinge aan God, gevolg deur ´n woord van verwelkoming deur ds Johan Nel, feeskomitee voorsitter, in besonder vir die ouer garde én kinders.

Professor Nel van die APA het toe voorgegaan in die Gelofte-diens.

Aan die hand van Psalm 146 (as danklied gesing na die slag gelewer was) is feesgangers herinner dat in Geloftedag én die gelofte staan God en God se eer sentraal (teenoor humanistiese agenda’s en politiekery) – vir uitredding van ons volk op 16 Desember 1838, maar veral vir die redding van elke gelowige deur Jesus Christus se versoeningswerk.

As gelowige volk behoort ons ook raak te sien dat, soos in 1838, God self ons Leier is – en as ons Beskikker gee Hý aan ons volksleiers op die regte tyd deur Hom bepaal.

Daarom is ons nie leierloos nie.

Ons moet egter raaksien dat, nieteenstaande ons eie opkoms hier (en by ander Geloftefeeste landwyd) ons nogtans ´n minderheid is uit ´n volk wat óf Geloftedag verwaarloos, óf opgaan in valse versoeningsdae. Is dit nie rede vir ons omstandighede nie?

Maar die troos bly: ons het vir ewig ´n Koning, ons het dus altyd hoop op ´n beter toekoms.

Na die voordrag en bevestiging van die 1838-gelofte het die geleentheidsspreker, meneer Dolf Buitendach, in sy geskiedkundige vertelling ´n voëlvlug gebied oor die aanloop tot en slag van Bloedrivier, deeglik toegelig uit onder andere die geskrifte van Kestell én gepaste poësie uit die penne van volksdigters soos Watermeyer, van Wyk Louw en Visser.

Ook die vroeëre koloniale onregte wat tot die Groot Trek, as daad van weerstand en protes, noodwendige aanleiding gegee het, is kernagtig dog volledig geskets.

Deurgaans is die onmisbare wonders van God se beskikking in voorafgaande weke en op 16 Desember uitgelig.

Ter afsluiting is feesgangers daarop gewys dat, waar ons vandag weer onder vreemde oorheersing van ´n heidens-kommunistiese mag staan, het die tyd aangebreek vir keuses:

Keuse vír die geloof en volks-voortbestaan in daardie geloof;

of die keuse tot onderdanige ondergang.

Keuse vír volks-voortbestaan gaan dan sekerlik offers vra, offers van verset – nie rewolusie of geweldpleging nie, maar ordelike, Bybelse verset.

Hierdie verset begin by ondersteuning van ons volkskultuur, ons volkseie onderwys en volksekonomie.

Foto: Die Wonderboom vyeboom